Nhảy đến nội dung

Press Releases

Quận Orange, Bầu Cử CA Tiến Hành Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro cho Kết Quả cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt của Thành Phố Santa Ana

Việc kiểm toán bổ sung cho phiếu bầu sẽ được thực hiện để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác.

SANTA ANA, CA –  Quận Orange sẽ tổ chức kiểm toán giới hạn rủi ro bắt đầu vào Thứ Tư, Ngày 27 Tháng Năm, 2020. 

Kiểm toán giới hạn rủi ro là một quy trình nhằm cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác, hoặc có khả năng cao của việc điều chỉnh kết quả khi kết quả này không khớp với việc đếm phiếu hoàn toàn bằng tay. Bản thân việc kiểm toán yêu cầu có người kiểm tra và xác nhận nhiều phiếu bầu hơn cho các tranh cử có sự tranh đua sát sao và ít phiếu bầu hơn cho các tranh cử có sự chênh lệch lớn hơn.

Hệ Thống Bỏ Phiếu của Quận Orange được Kiểm Tra về Sự Chính Xác

Việc kiểm tra được diễn ra để chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Santa Ana Ngày 19 Tháng Năm, 2020

SANTA ANA, CA - Ngày 29 Tháng Tư, 2020 - Việc kiểm tra sự chính xác cho hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange sẽ được diễn ra vào Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Năm, 2020 vào lúc 10:00 giờ sáng cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Santa Ana. Kiểm tra Sự Chính Xác và Hợp Lý được quy định bởi luật được thực hiện trước mỗi cuộc bầu cử. Việc kiểm tra Sự Chính Xác và Hợp Lý sẽ bao gồm sự kiểm tra việc lập trình của phiếu bầu, mỗi loại phiếu bầu và mỗi nội dung tranh cử trên phiếu bầu.

Bầu Cử Bãi Nhiệm Santa Ana: Việc Đích Thân Đến Bỏ Phiếu Phải Hủy Bỏ Trong Khi Vẫn Duy Trì Nhiều Lựa Chọn Khác

Việc sử dụng phổ biến lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu có thể mang tới các rủi ro cho an toàn và sức khỏe công cộng do đại dịch COVID-19.

SANTA ANA – Ngày 13 Tháng Tư, 2020 – Việc đích thân đến bỏ phiếu ở Trung Tâm Bầu Cử cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Santa Ana, đã được lên kế hoạch bắt đầu vào Thứ Bảy, Ngày 9 Tháng Năm, 2020 và kéo dài đến Ngày 19 Tháng Năm, 2020, sẽ phải hủy bỏ để phòng tránh dịch COVID-19. Cuộc bầu cử giờ đây sẽ được tổ chức như là một cuộc bầu cử hoàn toàn qua thư.

Quận Orange, Bầu Cử CA Tiến Hành Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro cho Kết Quả cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt của Thành Phố Westminster

Việc kiểm toán bổ sung cho phiếu bầu sẽ được thực hiện để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác.


SANTA ANA, CA –  Quận Orange sẽ tổ chức kiểm toán giới hạn rủi ro bắt đầu vào Thứ Năm, Ngày 16 Tháng Tư, 2020. 

Kiểm toán giới hạn rủi ro là một quy trình nhằm cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác, hoặc có khả năng cao của việc điều chỉnh kết quả khi kết quả này không khớp với việc đếm phiếu hoàn toàn bằng tay. Bản thân việc kiểm toán yêu cầu có người kiểm tra và xác nhận nhiều phiếu bầu hơn cho các tranh cử có sự tranh đua sát sao và ít phiếu bầu hơn cho các tranh cử có sự chênh lệch lớn hơn.

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm ở Westminster: Hủy Bỏ Việc Đích Thân Đến Bỏ Phiếu Trong Khi Vẫn Duy Trì Các Lựa Chọn Khác

Việc sử dụng phổ biến lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu có thể mang tới các rủi ro cho an toàn và sức khỏe công cộng do đại dịch COVID-19.SANTA ANA – Việc đích thân đến bỏ phiếu ở Trung Tâm Bầu Cử cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Westminster, đã được lên kế hoạch bắt đầu vào Thứ Bảy, Ngày 28 Tháng Ba, 2020 và kéo dài đến Ngày 7 Tháng Tư, 2020, sẽ phải hủy bỏ để phòng tránh dịch COVID-19. Các địa điểm được lên lịch trình trước đây sẽ phải đóng cửa cho việc đích thân đến bỏ phiếu:

 

Hệ Thống Bỏ Phiếu của Quận Orange được Kiểm Tra Độ Chính Xác

Việc kiểm tra được diễn ra để chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Ngày 3 Tháng Ba, 2020


SANTA ANA, CA - Việc kiểm tra sự chính xác trong hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange sẽ bắt đầu vào Ngày 14 Tháng Hai, 2020, và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các máy đã được bao gồm trong cuộc kiểm tra. Do thời gian kéo dài của quy trình bao gồm tất cả các thiết bị phải qua kiểm tra, Việc Kiểm Tra Độ Hợp Lý và Chính Xác Khi Đếm Phiếu có thể sẽ chưa được bắt đầu cho đến một tuần sau khi việc kiểm tra được bắt đầu. Việc Kiểm Tra Độ Hợp Lý và Chính Xác được quy định theo luật là phải được tiến hành trước mỗi cuộc bầu cử.

Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri là Thứ Hai, Ngày 22 Tháng Mười

Số lượng ghi danh mới rất nhiều cho thấy sự quan tâm tích cực về bầu cử

SANTA ANA, CA – Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 6 Tháng Mười Một, 2018 là Thứ Hai, Ngày 22 Tháng Mười, 2018. Ghi danh cử tri trực tuyến được cung cấp, sẽ cho phép các cử tri mới hoàn tất toàn bộ quy trình trên trực tuyến tại ocvote.com/registration. Mẫu đơn ghi danh cử tri bằng giấy có thể được nhận tại Sở Ghi Danh Cử Tri, bưu điện, thư viện và tòa thị chính thành phố.

Thông Tin Quan Trọng cho Cử Tri Nhận Phiếu Bầu-qua-Thư

Cử tri Không Chọn Đảng nên kiểm tra xem phiếu bầu đúng của họ có đúng không


SANTA ANA, CA - Những cử tri đã yêu cầu phiếu bầu-qua-thư (hoặc là những người thường nhận phiếu bầu qua thư cho mỗi kỳ bầu cử) sẽ nhận được phiếu bầu của họ trong vài ngày tới. Các phiếu bầu này đã được chuẩn bị để in vào Ngày 23 Tháng Tư, 2016, điều này có nghĩa là nếu một cử tri thay đổi chính đảng mà họ đã ghi danh, hoặc yêu cầu phiếu bầu cho một chính đảng cụ thể sau ngày này, phiếu bầu mà họ nhận được có thể không thể phản ảnh điều đó.

Cần Nhân Viên Phòng Phiếu cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ vào Tháng Sáu

Tiền trợ cập được tăng gần đây là một sự khuyến khích cho các tình nguyện viên tiềm năng


SANTA ANA, CA – Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange cần các nhân viên phòng phiếu làm việc trong toàn Quận Orange. Ngày Bầu Cử là Ngày 7 Tháng Sáu, 2016 và chúng tôi cần hàng trăm nhân viên phòng phiếu cho các vị trí Giám Định Viên và Thư Ký. Nếu một người đã ghi danh bỏ phiếu ở California thì họ hội đủ điều kiện để làm tình nguyện viên ở Quận Orange.