Nhảy đến nội dung
Cần Nhân Viên Phòng Phiếu cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ vào Tháng Sáu

Tiền trợ cập được tăng gần đây là một sự khuyến khích cho các tình nguyện viên tiềm năng


SANTA ANA, CA – Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange cần các nhân viên phòng phiếu làm việc trong toàn Quận Orange. Ngày Bầu Cử là Ngày 7 Tháng Sáu, 2016 và chúng tôi cần hàng trăm nhân viên phòng phiếu cho các vị trí Giám Định Viên và Thư Ký. Nếu một người đã ghi danh bỏ phiếu ở California thì họ hội đủ điều kiện để làm tình nguyện viên ở Quận Orange.

Giám Định Viên Phòng Phiếu có trách nhiệm giám sát hoạt động của Ngày Bầu Cử tại một phòng phiếu đã được chỉ định. Điều này bao gồm quản lý và làm việc với các nhân viên phòng phiếu được chỉ định làm việc ở một phòng phiếu, phối hợp với việc tiếp cận ra vào trụ sở, nhận đồ cung ứng, cài đặt thiết bị, hỗ trợ và thực hiện quy trình cho cử tri, hoàn tất thủ tục đóng cửa phòng phiếu, và vận chuyển kết quả và đồ cung ứng đến trung tâm tiếp nhận vào Đêm Bầu Cử. Trợ cấp cho vị trí Giám Định Viên Phòng Phiếu là $160.00. Quy định phải qua một khóa đào tạo và được tổ chức trong toàn Quận Orange. 

Thư Ký Phòng Phiếu có trách nhiệm hỗ trợ Giám Định Viên trong các hoạt động của phòng phiếu. Điều này bao gồm cài đặt thiết bị, hỗ trợ và thực hiện quy trình cho cử tri, và hỗ trợ thủ tục đóng cửa phòng phiếu. Những người cần cho vị trí này là những người biết song ngữ tiếng Trung Hoa, tiếng Đại Hàn, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt, là những ngôn ngữ được quy định theo luật liên bang. Tiền trợ cấp cho vị trí Thư Ký Phòng Phiếu và $120.00. Quy định phải qua một khóa đào tạo và được tổ chức trong toàn Quận Orange. 

Những người có quan tâm và có thể làm tình nguyện viên hãy gọi số 714-954-1901 hoặc truy cập ocvote.com/volunteer.

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.6 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
neal.kelley@rov.ocgov.com

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.