Nhảy đến nội dung
Hệ Thống Bỏ Phiếu của Quận Orange được Kiểm Tra về Sự Chính Xác

Việc kiểm tra được diễn ra để chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Santa Ana Ngày 19 Tháng Năm, 2020

SANTA ANA, CA - Ngày 29 Tháng Tư, 2020 - Việc kiểm tra sự chính xác cho hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange sẽ được diễn ra vào Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Năm, 2020 vào lúc 10:00 giờ sáng cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Santa Ana. Kiểm tra Sự Chính Xác và Hợp Lý được quy định bởi luật được thực hiện trước mỗi cuộc bầu cử. Việc kiểm tra Sự Chính Xác và Hợp Lý sẽ bao gồm sự kiểm tra việc lập trình của phiếu bầu, mỗi loại phiếu bầu và mỗi nội dung tranh cử trên phiếu bầu. Do đại dịch COVID-19, tòa nhà sẽ không mở cửa cho công chúng. Quý vị có thể liên hệ văn phòng của chúng tôi ở số 714-567-7600 nếu quý vị có các câu hỏi liên quan đến việc cho công chúng quan sát quy trình của việc kiểm tra.

ĐIỀU GÌ: Kiểm Tra Sự Chính Xác và Hợp Lý 
KHI NÀO: Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Năm, 2020 lúc 10:00 giờ sáng.
Ở ĐÂU: Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.6 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
neal.kelley@rov.ocgov.com

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.