Skip to main content

Press Releases

Gia hạn Thời Gian Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Năm 2020

Khi những người đương nhiệm không nộp đơn tái tranh cử, thời hạn lập hồ sơ của ứng cử viên được gia hạn.

SANTA ANA, CA – Sở Ghi Danh Cử Tri đã thông báo trong hôm nay rằng thời hạn đề cử đã được kéo dài đến 5:00 giờ chiều. vào Ngày 12 Tháng Tám, 2020 đối với (các) chức vụ được liệt kê dưới đây do (các) đương nhiệm không nộp Hồ Sơ Đề Cử vào hạn chót Ngày 7 Tháng Tám, 2020.

Bất kỳ người nào hội đủ điều kiện, ngoài người đương nhiệm, hiện có thể nộp Hồ sơ Đề Cử cho đến 5:00 giờ chiều vào Ngày 12 Tháng Tám, 2020 tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, California. 

Giờ làm việc là:
8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều

Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử của Quận Orange: Môi Trường Lý Tưởng Để Thử Nghiệm Sự Bỏ Phiếu An Toàn

 Là mô hình đầu tiên theo hình thức này ở Hoa Kỳ, Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử sẽ hỗ trợ cho việc bỏ phiếu và truyền thông đến cử tri cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020 và các cuộc bầu cử trong tương lai.

SANTA ANA, CA – 30 Tháng Bảy, 2020 – Sở Ghi Danh Cử Tri thông báo khai trương Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử rộng 1,125 foot vuông. Là một bản sao cố định, đầy đủ chức năng của một địa điểm bỏ phiếu trực tiếp, Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử được xây dựng để phục vụ nhiều mục đích, như các thủ tục và quy trình thử nghiệm, huấn luyện nhân viên bầu cử, truyền thông đến công chúng nói chung và hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu trong một môi trường được kiểm soát.

Quận Orange, Bầu Cử CA Phát Hành Báo Cáo về Dữ Liệu được Khảo Sát từ Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2020

Dữ liệu được khảo sát từ Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tháng Ba 2020 cho thấy các trải nghiệm và sự phản hồi tích cực là kết quả của việc ứng dụng mô hình Trung Tâm Bầu Cử.

SANTA ANA, CA – Ngày 14 Tháng Bảy, 2020 – Trước Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống vào Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020, Sở Ghi Danh Cử Tri đã phát hành một báo cáo cho thấy dữ liệu từ một vài cuộc khảo sát để kiểm soát chất lượng được tiến hành sau Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Ngày 3 Tháng Ba, 2020.

Việc Đếm Lại Phiếu Bầu của Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Westminster Đã Kết Thúc với Kết Quả Không Thay Đổi

Không có thay đổi trong chứng nhận kết qua bầu cử ban đầu sau khi chính thức kết thúc việc đếm lại phiếu bầu

Ngày 29 Tháng Năm, 2020 - SANTA ANA - Việc đếm lại các lá phiếu đã bầu trong Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Westminster đã kết thúc mà không có sự thay đổi nào đối với kết quả ban đầu. Việc đếm lại phiếu bầu bắt đầu vào Thứ Ba, Ngày 28 Tháng Tư, 2020 và kết thúc vào Thứ Sáu, Ngày 29 Tháng Năm, 2020.

Quận Orange, Bầu Cử CA Tiến Hành Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro cho Kết Quả cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt của Thành Phố Santa Ana

Việc kiểm toán bổ sung cho phiếu bầu sẽ được thực hiện để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác.

SANTA ANA, CA –  Quận Orange sẽ tổ chức kiểm toán giới hạn rủi ro bắt đầu vào Thứ Tư, Ngày 27 Tháng Năm, 2020. 

Kiểm toán giới hạn rủi ro là một quy trình nhằm cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác, hoặc có khả năng cao của việc điều chỉnh kết quả khi kết quả này không khớp với việc đếm phiếu hoàn toàn bằng tay. Bản thân việc kiểm toán yêu cầu có người kiểm tra và xác nhận nhiều phiếu bầu hơn cho các tranh cử có sự tranh đua sát sao và ít phiếu bầu hơn cho các tranh cử có sự chênh lệch lớn hơn.

Hệ Thống Bỏ Phiếu của Quận Orange được Kiểm Tra về Sự Chính Xác

Việc kiểm tra được diễn ra để chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Santa Ana Ngày 19 Tháng Năm, 2020

SANTA ANA, CA - Ngày 29 Tháng Tư, 2020 - Việc kiểm tra sự chính xác cho hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange sẽ được diễn ra vào Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Năm, 2020 vào lúc 10:00 giờ sáng cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Santa Ana. Kiểm tra Sự Chính Xác và Hợp Lý được quy định bởi luật được thực hiện trước mỗi cuộc bầu cử. Việc kiểm tra Sự Chính Xác và Hợp Lý sẽ bao gồm sự kiểm tra việc lập trình của phiếu bầu, mỗi loại phiếu bầu và mỗi nội dung tranh cử trên phiếu bầu.

Bầu Cử Bãi Nhiệm Santa Ana: Việc Đích Thân Đến Bỏ Phiếu Phải Hủy Bỏ Trong Khi Vẫn Duy Trì Nhiều Lựa Chọn Khác

Việc sử dụng phổ biến lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu có thể mang tới các rủi ro cho an toàn và sức khỏe công cộng do đại dịch COVID-19.

SANTA ANA – Ngày 13 Tháng Tư, 2020 – Việc đích thân đến bỏ phiếu ở Trung Tâm Bầu Cử cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Santa Ana, đã được lên kế hoạch bắt đầu vào Thứ Bảy, Ngày 9 Tháng Năm, 2020 và kéo dài đến Ngày 19 Tháng Năm, 2020, sẽ phải hủy bỏ để phòng tránh dịch COVID-19. Cuộc bầu cử giờ đây sẽ được tổ chức như là một cuộc bầu cử hoàn toàn qua thư.

Quận Orange, Bầu Cử CA Tiến Hành Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro cho Kết Quả cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt của Thành Phố Westminster

Việc kiểm toán bổ sung cho phiếu bầu sẽ được thực hiện để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác.


SANTA ANA, CA –  Quận Orange sẽ tổ chức kiểm toán giới hạn rủi ro bắt đầu vào Thứ Năm, Ngày 16 Tháng Tư, 2020. 

Kiểm toán giới hạn rủi ro là một quy trình nhằm cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác, hoặc có khả năng cao của việc điều chỉnh kết quả khi kết quả này không khớp với việc đếm phiếu hoàn toàn bằng tay. Bản thân việc kiểm toán yêu cầu có người kiểm tra và xác nhận nhiều phiếu bầu hơn cho các tranh cử có sự tranh đua sát sao và ít phiếu bầu hơn cho các tranh cử có sự chênh lệch lớn hơn.

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm ở Westminster: Hủy Bỏ Việc Đích Thân Đến Bỏ Phiếu Trong Khi Vẫn Duy Trì Các Lựa Chọn Khác

Việc sử dụng phổ biến lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu có thể mang tới các rủi ro cho an toàn và sức khỏe công cộng do đại dịch COVID-19.SANTA ANA – Việc đích thân đến bỏ phiếu ở Trung Tâm Bầu Cử cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Westminster, đã được lên kế hoạch bắt đầu vào Thứ Bảy, Ngày 28 Tháng Ba, 2020 và kéo dài đến Ngày 7 Tháng Tư, 2020, sẽ phải hủy bỏ để phòng tránh dịch COVID-19. Các địa điểm được lên lịch trình trước đây sẽ phải đóng cửa cho việc đích thân đến bỏ phiếu:

 

Hệ Thống Bỏ Phiếu của Quận Orange được Kiểm Tra Độ Chính Xác

Việc kiểm tra được diễn ra để chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Ngày 3 Tháng Ba, 2020


SANTA ANA, CA - Việc kiểm tra sự chính xác trong hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange sẽ bắt đầu vào Ngày 14 Tháng Hai, 2020, và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các máy đã được bao gồm trong cuộc kiểm tra. Do thời gian kéo dài của quy trình bao gồm tất cả các thiết bị phải qua kiểm tra, Việc Kiểm Tra Độ Hợp Lý và Chính Xác Khi Đếm Phiếu có thể sẽ chưa được bắt đầu cho đến một tuần sau khi việc kiểm tra được bắt đầu. Việc Kiểm Tra Độ Hợp Lý và Chính Xác được quy định theo luật là phải được tiến hành trước mỗi cuộc bầu cử.