ERROR: Content Element with uid "134" and type "page_php_content_pi1" has no rendering definition!

 

# # #

Về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri có trách nhiệm tổ chức những cuộc bầu cử trong Quận Orange, phạm vi quyền hạn bầu cử lớn nhất đứng thứ năm ở Hoa Kỳ với 1.6 triệu cử tri ghi danh. Chúng tôi là một cơ quan quận, mà nhận tài trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và tiền trả lại chu kỳ của chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và những phạm vi quyền hạn địa phương. Đọc thêm >>

Liên Lạc Truyền Thông:
Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
714-567-5139
neal.kelley@rov.ocgov.com

Chỉ cho Thông Tin Nền Sau:

714-567-5197

Nguồn Gốc :
Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LỜI LƯU Ý CHO CHỦ BÚT: Cho thêm chi tiết xin xem trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây giúp đỡ truyền thông của Sở Ghi Danh Cử Tri ở số 714-567-5197.