Bộ Báo Chí về Bầu-bằng-Thư

 

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Phát Hành Bản Báo Cáo Cập Nhật của Chương Trình Bầu-bằng-Thư

Sở Ghi Danh Cử Tri phát hành Bản Báo Cáo Cập Nhật của Chương Trình Bầu-bằng-Thư năm 2011 của họ hôm nay. Bản cập nhật này theo sau sự phát hành của bản báo cáo Bầu-bằng-Thư năm 2009 yêu cầu bởi Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Orange.

 

Phát Hành Tin Tức

3/22/2011 Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Phát Hành Bản Báo Cáo Cập Nhật của Chương Trình Bầu-bằng-Thư


Chi Tiết Liên Lạc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

Cho những lời trích dẫn, phỏng vấn và tin tức nền sau:

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
**Chỉ cho thẩm vấn truyền thông** 
(714) 567-7620
neal.kelley@rov.ocgov.com

Chỉ cho tin tức nền sau:

**Chỉ cho thẩm vấn truyền thông** 
(714) 567-5197


 

Những Nối Kết Liên Quan

 Bản Báo Cáo Chương Trình Bầu-bằng-Thư Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange năm 2009 (bản pdf)

 Bản Báo Cáo Cập Nhật Chương Trình Bầu-bằng-Thư Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange năm 2011 (bản pdf)


Những Hình Ảnh Báo Cáo Tải Xuống Được

Bấm vào bất cứ hình ảnh nào để tải xuống bản với chất lượng cao. Một khi hình ảnh hiện lên, quý vị có thể bấm vào nút phải và tải xuống hình ảnh đó.

Số Cử Tri Đi Bầu Oregon so với Quốc Gia

Số Cử Tri Đi Bầu Oregon

Khu Bầu Cử VBM của Tổng Tuyển Cử 2006

Khu Bầu Cử VBM của Tổng Tuyển Cử 2010


Số Cử Tri Đi Bầu Quận Orange

Số Cử Tri Đi Bầu Hawaii

Số Cử Tri Đi Bầu Quận Pierce

Những Cách Bầu Cử