Nhảy đến nội dung

Tài Liệu cho Báo Chí về Kết Quả Dịch Vụ Khách Hàng vào Tháng Mười Một 2014

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Công Bố Kết Quả Dịch Vụ Khách Hàng cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Toàn Tiểu Bang vào Tháng Mười Một 2014

Sở Ghi Danh Cử Tri đã công bố kết quả trong hôm nay về một số khảo sát liên quan đến dịch vụ khách hàng được thực hiện trong Tháng Mười Một 2014 cho Tổng Tuyển Cử Toàn Tiểu Bang vào Ngày 4 Tháng Mười Một, 2014.


Thông Tin cho Báo Chí

3/5/2015 Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Công Bố Kết Quả Dịch Vụ Khách Hàng cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Tháng Mười Một


Thông Tin Liên Hệ Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

Lời trích dẫn, phỏng vấn và thông tin cơ sở:

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
**Chỉ cho các yêu cầu về truyền thông** 
(714) 567-7620
[email protected]

Chỉ dành cho thông tin cơ sở:

**Chỉ cho các yêu cầu về truyền thông** 
(714) 567-5197
 


Đường Dẫn có Liên Quan

Sở Ghi Danh Cử Tri Công Bố Báo cáo Khảo Sát về Dịch Vụ Khách Hàng cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Toàn Tiểu Bang Tháng Mười Một 2014  (bản pdf)