Những Thẩm Vấn Truyền Thông

Số liên lạc của nhà báo cho những thẩm vấn về Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange. Những dịch vụ thêm của Sở Ghi Danh Cử Tri, và những số liên lạc khác được liệt kê dưới đây.

Cho lời trích dẫn, phỏng vấn và thông tin nền sau
Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
**Chỉ cho thẩm vấn truyền thông** 
714-567-7620
neal.kelley@rov.ocgov.com

Chỉ cho thông tin nền sau

**Chỉ cho thẩm vấn truyền thông** 
714-567-5197
 

Cho những thẩm vấn không phải truyền thông
Cơ hôi trong chương trình công ty trợ giúp:

714-567-5197
 

Thông tin về tài chánh vận động:
Marcia Nielsen
Quản Lý, Dịch Vụ Ứng Cử Viên và Cử Tri
714-567-7606
marcia.nielsen@rov.ocgov.com

Tải xuống trực tiếp của kết quả bầu cử cho truyền thông:
Mike Hirad
Quản Lý, Thông Tin và Kỹ Thuật
714-567-5050
mike.hirad@rov.ocgov.com 

Thêm thông tin liên lạc
Bấm vào để xem thêm thông tin liên lạc