Nhảy đến nội dung

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) về việc Bầu-qua-Thư

Khi nào thì phiếu bầu-qua-thư sẽ được gửi đến cử tri cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống vào Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020?

Phiếu bầu sẽ bắt đầu được gửi qua bưu điện vào Ngày 5 Tháng Mười, 2020. Quý vị có thể sớm nhận được phiếu bầu-qua-thư của mình sau ngày này.


Tôi đã ghi danh bỏ phiếu với Quận Orange và đã nhận được phiếu bầu của tôi qua bưu điện, nhưng tôi làm việc ở một quận khác. Tôi có thể gửi phiếu bầu của tôi tại một Trung Tâm Bầu Cử hoặc thùng đựng phiếu không tọa lạc trong quận mà tôi đã ghi danh được không?

Được. Quý vị có thể gửi phiếu bầu của quý vị tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử hoặc thùng đựng phiếu bầu nào trong Tiểu Bang California, trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. Phiếu bầu của quý vị sẽ được gửi qua bưu điện đến quận được xác định trên phong bì.


Tôi không muốn bỏ phiếu bằng phiếu bầu-qua-thư bởi vì tôi nghe rằng các phiếu bầu này sẽ không được đếm. Điều này có đúng sự thật không?

Không. Tất cả phiếu bầu-qua-thư có giá trị sẽ được đếm trong mọi cuộc bầu cử ở California, bất kể kết quả hoặc sự tranh đua sát sao của bất kỳ việc tranh cử nào.


Hạn chót để tôi gửi phiếu bầu-qua-thư lại cho văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri là khi nào?

Tất cả phiếu bầu được gửi lại qua bưu điện phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu Cử, Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020, và được nhận bởi viên chức bầu cử không trễ hơn 17 ngày sau cuộc bầu cử, là Ngày 20 Tháng Mười Một, 2020.


Hạn chót để cập nhật địa chỉ gửi thư của tôi cho việc nhận phiếu bầu-qua-thư cho cuộc bầu cử này là khi nào?

Hạn chót để cập nhật địa chỉ của quý vị là 15 ngày trước Ngày Bầu Cử, là Ngày 19 Tháng Mười, 2020.


Tôi có thể gửi lại phiếu bầu-qua-thư của tôi bằng dịch vụ phát chuyển nhanh như là UPS, FedEx, hoặc USPS Priority Mail được không?

Được. Vui lòng kiểm tra chắc chắn rằng có gửi phiếu bầu-qua-thư gốc và phong bì để gửi lại với chữ ký của quý vị.


Bằng cách nào tôi có thể yêu cầu một phiếu bầu-qua-thư thay thế?

Quý vị có thể yêu cầu một phiếu bầu thay thế sử dụng đường dẫn này: https://ocvote.com/vlt/ hoặc gọi số (714) 567-7600. Quý vị cũng có thể đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận County để nhận một phiếu bầu-qua-thư thay thế.


Hạn chót để yêu cầu một phiếu bầu-qua-thư thay thế được gửi qua bưu điện cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020 là khi nào?

Hạn chót để có một phiếu bầu-qua-thư thay thế được gửi qua bưu điện cho quý vị là Ngày 27 Tháng Mười, 2020. Nếu quý vị yêu cầu một phiếu bầu-qua-thư thay thế sau ngày này, quý vị có thể lấy được bằng cách đích thân đến một Trung Tâm Bầu Cử trong Quận Orange hoặc đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại 1300 S. Grand Ave., Building C, Santa Ana, CA  92705.


Tôi có thể yêu cầu một phiếu bầu-qua-thư thay thế tại một Trung Tâm Bầu Cử và mang phiếu bầu này về nhà được không?

Được. Quý vị có thể nhận một phiếu bầu thay thế cho chính quý vị tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận Orange và mang về nhà.


Tôi có thể yêu cầu một phiếu bầu-qua-thư cho một người khác tại một Trung Tâm Bầu Cử không?

Không, quý vị có thể yêu cầu một phiếu bầu khẩn cấp cho một người khác bằng một mẫu đơn đã được ký tên bởi cử tri đó bắt đầu từ Ngày 28 Tháng Mười - Ngày 3 Tháng Mười Một chỉ tại Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300 S. Grand Ave., Building C, Santa Ana CA  92705. Phiếu bầu này không thể được gửi lại thông qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ.


Sự lựa chọn của tôi là gì nếu tôi có nhầm lẫn trên phiếu bầu-qua-thư của tôi? Tôi có thể gạch ngang và khoanh tròn sự lựa chọn mà tôi muốn không? Hay tôi cần phải yêu cầu một phiếu bầu-qua-thư thay thế?

Quý vị có thể yêu cầu một phiếu bầu-qua-thư thay thế bằng cách gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại  (714) 567-7600 hoặc đến một Trung Tâm Bầu Cử trong Quận Orange. Quý vị cũng có thể gạch ngang sự lựa chọn mà quý vị đánh dấu sai và đánh dấu vào ô đúng của quý vị chọn. Tuy nhiên, không được ký tắt hoặc đánh dấu thêm bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào khác trên phiếu bầu của quý vị.


Tại sao "Bầu-qua-Thư Thường Xuyên" được thể hiện trong phần ghi danh của tôi?

Là cử tri đã ghi danh theo Đạo Luật về Quyền Chọn Lựa của Cử Tri, quý vị sẽ có sự lựa chọn bầu phiếu tại nhà hoặc đích thân đến. Nếu quý vị thấy "Bầu-qua-Thư Thường Xuyên" trong hồ sơ ghi danh của quý vị, điều này có nghĩa là quý vị sẽ nhận được phiếu bầu chính thức gửi qua bưu điện. Quý vị vẫn có lựa chọn bỏ phiếu tại một Trung Tâm Bầu Cử hoặc tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri nếu quý vị muốn đích thân đến.


Phiếu bầu-qua-thư của tôi có cho thấy chính đảng của tôi trên đó không?

Không, chính đảng của quý vị sẽ không được thể hiện trên phiếu bầu-qua-thư của quý vị.


Tôi có thể thay đổi địa chỉ gửi thư cho phiếu bầu-qua-thư của tôi bằng cách nào?

Quý vị có thể liên hệ văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange tại số (714) 567-7600 để cập nhật địa chỉ gửi thư của quý vị. Quý vị không cần phải ghi danh lại để cập nhật địa chỉ gửi thư của mình.


Khi nào thì phiếu bầu-qua-thư của tôi sẽ được đếm?

Các phiếu bầu được gửi lại qua thùng đựng phiếu bầu hoặc qua bưu điện, sẽ bắt đầu được xử lý ngay khi các phiếu bầu này được chuyển đến văn phòng của chúng tôi. Các kết quả ban đầu trong Đêm Bầu Cử lúc 8:05 giờ tối thể hiện phần lớn số phiếu bầu-qua-thư đã được nhận bởi văn phòng chúng tôi trước Ngày Bầu Cử.


Điều gì sẽ xảy ra nếu phong bì của phiếu bầu-qua-thư của tôi bị hư hại hoặc bị xé rách?

Quý vị có thể liên hệ văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại (714) 567-7600 để yêu cầu một phong bì thay thế vào hoặc trước Ngày 27 Tháng Mười, 2020. Nếu quý vị cần một phong bì thay thế sau Ngày 27 Tháng Mười, 2020, quý vị có thể đích thân đến yêu cầu một phong bì thay thế tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận Orange hoặc đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri.


Tôi nên làm gì nếu chữ ký của tôi đã thay đổi kể khi tôi cập nhật việc ghi danh cử tri của mình lần sau cùng?

Để chắc chắn rằng chữ ký của quý vị được cập nhật, quý vị cần phải hoàn tất một mẫu Ghi Danh Cử Tri của California. Quý vị có thể lấy mẫu Ghi Danh Cử Tri của California tại Bưu Điện, DMV, thư viện, hoặc bất kỳ tòa thị chính nào. Quý vị cũng có thể ghi danh trực tuyến tại https://www.ocvote.com/registration/register-to-vote. Nếu quý vị muốn có mẫu Ghi Danh Cử Tri của California gửi qua bưu điện, quý vị chỉ cần gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại (714) 567-7600; một mẫu đơn sẽ được gửi qua bưu điện cho quý vị.


Tôi sẽ không ở tại địa chỉ nhà của mình khi phiếu bầu-qua-thư được gửi ra; tôi có thể chuyển phiếu bầu của tôi đến một địa chỉ khác được không?  

Được, chúng tôi có thể gửi phiếu bầu của quý vị đến bất kỳ địa chỉ nào trong Hoa Kỳ, và hầu hết các nước khác ngoài Hoa Kỳ. Nếu quý vị cần phiếu bầu được gửi đến một địa chỉ khác với địa chỉ gửi thư mà chúng tôi có trong hồ sơ, quý vị có thể cập nhật địa chỉ của quý vị bằng đường dẫn này: https://www.ocvote.com/registration/keeping-your-registration-up-to-date/changes-to-your-voting-record. Quý vị cũng có thể gọi văn phòng chúng tôi theo số (714) 567-7600.


Tôi có phải mang phiếu bầu-qua-thư mà tôi nhận qua bưu điện đến một Trung Tâm Bầu Cử nếu tôi muốn đích thân đến bỏ phiếu không?  

Không. Quý vị không cần phải mang theo phiếu bầu-qua-thư mà quý vị đã nhận qua bưu điện khi quý vị đích thân đến bỏ phiếu tại một Trung Tâm Bầu Cử. Một khi quý vị đã bỏ phiếu tại Trung Tâm Bầu Cử, phiếu bầu ban đầu của quý vị sẽ không có giá trị nữa.


Hạn chót để tôi gửi lại phiếu bầu của tôi tại một thùng đựng phiếu bầu hoặc Trung Tâm Bầu Cử là khi nào?

Hạn chót để tận tay giao phiếu bầu của quý vị là Ngày Bầu Cử, Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020.


Làm thế nào để tôi gửi phiếu bầu của mình đến quý vị nếu tôi không thể tự gửi lại phiếu bầu của tôi?

Quý vị có thể dùng phong bì của phiếu bầu-qua-thư để ủy quyền cho một người khác gửi trả phiếu bầu thay cho quý vị. Quý vị cần yêu cầu người này ký và ghi tên của họ lên phòng bì và ghi rõ mối quan hệ của họ với quý vị.


Có lựa chọn nào khác có sẵn cho tôi không nếu tôi không nhận được phiếu bầu-qua-thư và tôi không thể đích thân đến một Trung Tâm Bầu Cử?

Có, quý vị có thể bầu phiếu bằng lá phiếu Bầu-qua-Thư Dễ Dàng Tiếp Cận Từ Xa và điều này cho phép quý vị tiếp cận phiếu bầu của mình qua mạng điện tử bằng cách truy cập ocvote.com/ravbm. Quý vị sẽ có thể tải xuống phiếu bầu điện tử của quý vị, đánh dấu phiếu bầu trên máy vi tính hoặc bằng thiết bị trợ giúp của chính quý vị, sau đó in ra và gửi lại phiếu bầu trong một phong bì tuân theo các hướng dẫn được bao gồm trong phiếu bầu. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về thủ tục này, vui lòng gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại (714) 567-7600.