Những Câu Hỏi Thường Gặp về Cuộc Đếm Phiếu Lại

 

Ai Có Thể Yêu Cầu Kiểm Phiếu Lại?

Bất cứ cử tri nào có thể đệ trình một đơn yêu cầu kiểm phiếu lại. 

 


Khi Nào Có Thể Đệ Trình Đơn Yêu Cầu Kiểm Phiếu Lại?

Phải đệ trình đơn yêu cầu trong vòng năm ngày lịch sau khi kỳ bầu cử được chính thức xác nhận. 

 


Ở Đâu Tôi Đệ Trình Đơn Yêu Cầu Kiểm Phiếu Lại?

Đơn yêu cầu kiểm phiếu lại phải được đệ trình trong văn phòng của viên chức bầu cử mà có trách nhiệm tổ chức bầu cử. 

 


Chi Phí cho Cuộc Kiểm Phiếu Lại là Gì?

Cử tri yêu cầu kiểm phiếu lại phải nộp tiền đặt cọc, trước khi cuộc kiểm phiếu lại bắt đầu và vào lúc bắt đầu của mỗi ngày sau đó, tổng số tiền như được viên chức bầu cử đòi hỏi để trả đủ phí tổn của việc kiểm phiếu lại trong ngày đó. Lệ phí là $800.00 mỗi ngày cho một hội đồng gồm có bốn thành viên đếm. Nếu vào lúc hoàn tất kiểm phiếu lại, kết quả được thay đổi hoàn toàn, thì tiền đặt cọc được trả lại. 

 


Đơn Yêu Cầu Phải Gồm Có Những Gì?

Đơn yêu cầu phải được viết bằng tay. Đơn phải: • Chỉ rõ cuộc tranh cử nào cần được kiểm phiếu lại; • Tuyên bố nhân danh ứng cử viên nào, đề cử người cử tri nào, hoặc vị trí nào trong dự luật mà được đệ trình; • Chỉ rõ sự thứ tự mà khu bầu cử nên được đếm (tùy theo ý muốn); • Chỉ rõ cách thức kiểm phiếu lại mà sẽ được dùng (bằng máy, bằng tay hoặc cả hai)(tùy theo ý muốn); và • Chỉ rõ bất cứ những tài liệu liên quan khác mà sẽ được xem xét. 

 


Làm Sao Viên Chức Bầu Cử Thông Báo Công Chúng Rằng Đang Có một Cuộc Kiểm Phiếu Lại?

Một bản thông báo tuyên bố ngày và địa điểm của cuộc kiểm phiếu lại sẽ được viên chức bầu cử đăng ít nhất một ngày trước cuộc kiếm phiếu lại và những người sau đây sẽ được đích thân thông báo hoặc bằng bất cứ dịch vụ gửi thư qua đêm do liên bang điều chỉnh: • Tất cả ứng cử viên mà chức vụ đang được kiểm phiếu lại; • Những người đề nghị bất cứ dự luật tiên khởi nào hoặc cuộc trưng cầu dân ý hoặc dự luật mà đang được kiểm phiếu lại; và • Tổng Thư Ký Tiểu Bang nếu cuộc kiểm phiếu là cho những ứng cử viên ra ứng cử cho bất cứ chức vụ tiểu bang hoặc liên bang nào, những đại biểu tại đại hội toàn quốc, hoặc bất cứ dự luật tiểu bang nào. 

 


Tiến Trình Kiểm Phiếu Lại Là Gì?

Cuộc kiểm phiếu lại được công khai đến công chúng; • Cuộc kiểm phiếu lại phải bắt đầu không trễ hơn bảy ngày sau khi nhận được đơn yêu cầu và phải tiếp tục mỗi ngày, trừ những ngày cuối tuần và ngày lễ, và không ít hơn sáu tiếng mỗi ngày cho đến khi hoàn tất; và • Một cuộc kiểm phiếu lại bằng tay phải được tổ chức dưới sự giám sát của viên chức bầu cử bởi hội động kiểm phiếu lại, gồm có bốn cử tri của quận, được viên chức bầu cử bổ nhiệm. 

 


Kết Quả của Cuộc Kiểm Phiếu Lại Được Quản Lý Như Thế Nào?

Kết quả của cuộc kiểm phiếu lại được tuyên bố là vô hiệu và bỏ khuyết trừ khi mỗi phiếu bầu trong mỗi khu bầu cử mà cuộc tranh cử đang được kiểm phiếu lại. Vào lúc hoàn tất cuộc kiểm phiếu, nếu một ứng cử viên khác, đề cử người cử tri nào, hoặc vị trí nào trong dự luật nhận được số nhiều của phiếu bầu, thì kết quả của cuộc kiểm phiếu chính thức sẽ được thay đổi. Một bản sao của kết quả của bất cứ cuộc kiểm phiếu lại nào được tổ chức sẽ được thông báo rõ ràng trong văn phòng của viên chức bầu cử.