Những Câu Hỏi Thường Gặp về Poll Worker PASS

 

Tôi Đã Từng Nhận Được Thẻ Poll Worker PASS trong một Kỳ Bầu Cử Trước Đây. Tại Sao Tôi Lại Nhận Được Thêm Gói Dữ Liệu và Thẻ Mới?

Luật tiểu bang California đòi hỏi chúng tôi cung cấp văn bản để thông báo về sự bổ nhiệm tại nơi phòng phiếu của quý vị, trong đó có tất cả các thông báo về pháp lý mà quý vị cũng có thể tìm thấy trong gói dữ liệu Poll Worker PASS của mình. Hơn nữa, quý vị sẽ thấy là những thẻ Poll Worker PASS sẽ khác mầu tùy theo các loại bầu cử - mầu xanh dương cho các cuộc bầu cử sơ bộ và mầu xanh lá cây cho các cuộc tổng tuyển cử.

 


Tại Sao Chương Trình Poll Worker PASS Lại Được Thành Lập?

Chương trình Poll Worker PASS được tạo ra để cung cấp thông tin bầu cử trực tiếp cho quý vị, ban ngày hoạc ban đêm, trong sự thoải mái của nhà hoạc văn phòng của quý vị. Với những email cập nhật tự động khi có sự thay đổi, các tình nguyện viên sẽ luôn được giữ sự cập nhật – ngay đến Ngày Bầu Cử. Những lợi ích gồm có: • Sự cập nhật trong thời-gian-thực cho các thông tin của quý vị • Tình Trạng Huấn Luyện • Thay đổi những thông tin của mình • Tên của những nhân viên phòng phiếu của quý vị • Chi tiết về các phân phối cung cấp (Trưởng Phòng Phiếu) • Địa điểm và bản đồ của nơi phòng phiếu.

 


Chường Trình Này Sẽ Làm Việc Tình Nguyện Dễ Dàng Hơn Như Thế Nào?

Bao nhiêu thư từ thông báo bổ nhiệm từ chúng tôi mỗi khi có sự thay đổi đến nơi phòng phiếu của quý vị đã không còn. Nay, tất cả thông tin cần thiết đều được tọa lạc online để quý vị có thể truy cập – 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần!

 


Tôi Phải Làm Gì Với Thẻ Poll Worker PASS Của Tôi?

Hãy luôn mang theo thẻ của mình – cho dù quý vị đang tham gia lớp huấn luyện, đến nơi thực tập cho nhân viên phòng phiếu, đến nhận hàng cung cấp bầu cử, hoặc làm việc trong Ngày Bầu Cử. Thẻ này sẽ xác định quý vị là một tình nguyện viên và có thể giúp chúng tôi theo dõi tình trạng của quý vị trong mỗi bước đi.

 


Làm Thế Nào Để Tôi Có Thể Sử Dụng Thẻ Poll Worker PASS?

Thẻ Poll Worker PASS của mỗi tình nguyện viên đều có số nhận dạng duy nhất dùng để vào trang mạng Poll Worker PASS tại ocvote.com/pass. Một khi quý vị bấm vào chi tiết cá nhân, quý vị sẽ có thể xem được nơi phòng phiếu đã được chỉ định, các địa điểm lớp huấn luyện, những thành viên trong hội đồng và các chi tiết quan trọng khác.

 


Tôi Có Thể Tìm Kiếm Những Thông Tin về Các Thành Viên Trong Hội Đồng của Tôi, Thông Tin về Các Lớp Huấn Luyện và Thông Tin về Nơi Phòng Phiếu Ở Đâu?

 


Làm Thế Nào Để Tôi Có Thể Có Những Thông Tin Cập Nhật từ Thẻ Poll Worker PASS?

Với các email cập nhật mỗi khi có sự thay đổi, các tình nguyện viên sẽ luôn được giữ cập nhật – ngay đến Ngày Bầu Cử. Hơn nữa, tất cả các thông tin cập nhật sẽ được tọa lạc online để quý vị có thể truy cập – 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần!

 


Tôi Sẽ Phải Sử Dụng Thẻ Poll Worker PASS Ở Đâu?

Hãy luôn mang theo thẻ của mình – cho dù quý vị đang tham gia lớp huấn luyện, đến nơi thực tập cho nhân viên phòng phiếu, đến nhận hàng cung cấp bầu cử, hoạc làm việc trong Ngày Bầu Cử. Thẻ này sẽ xác định quý vị là một tình nguyện viên và giúp chúng tôi theo dõi tình trạng của quý vị trong mỗi bước đi.

 


Tôi Có Cần Phải Mang Theo Thẻ PASS trong Ngày Bầu Cử Hay Không?

Hãy luôn mang theo thẻ của mình – cho dù quý vị đang tham gia lớp huấn luyện, đến nơi thực tập cho nhân viên phòng phiếu, đến nhận hàng cung cấp bầu cử, hoặc làm việc trong Ngày Bầu Cử. Thẻ này sẽ xác định quý vị là một tình nguyện viên và giúp chúng tôi theo dõi tình trạng của quý vị trong mỗi bước đi.

 


Tôi Có Nên Kiểm Tra Lại Để Xem Xét Là Có Những Thay Đổi Đã Xẩy Ra Từ Giờ Cho Đến Ngày Bầu Cử Hay Không?

Có. Quý vị nên kiểm tra để bảo đảm được các thông tin cập nhật nhất về nơi phòng phiếu của mình.

 


Tôi Có Thể Thay Đổi Lớp Huấn Luyện hoặc Địa Chỉ Cá Nhân với Trương Mục Poll Worker PASS Hay Không?

Quý vị không thể thay đổi ngày giờ đã được xác định của lớp huấn luyện. Tuy nhiên, quý vị có thể chỉnh lại địa chỉ của mình.

 


Các Nhân Viên Phòng Phiếu Có Điều Được Nhận Cùng Thông Tin Hay Không?

Không. Mỗi trương mục Poll Worker PASS đều độc đáo. Sẽ có thông tin giống nhau về địa điểm phòng phiếu cho các nhân viên làm chung một nơi, nhưng mỗi trương mục đều cụ thể cho quý vị.

 


Tôi Có Thể Đổi Số ID của mình Thành Một Con Số Tôi Có Thể Dễ Nhớ Hay Không?

Không. Quý vị có thể nghĩ số ID là số trương mục của mình. Con số này là số Poll Worker ID cá nhân. Không có hai con số nào như nhau.

 


Bao Lâu thì các Thông Tin Được Cập Nhật?

Các thông tin của quý vị tự động được cập nhật mỗi khi có sự thay đổi, chẳng hạn như nếu có thêm một thành viên mới tại phòng phiếu của quý vị hoặc khi quý vị được ghi danh vào lớp huấn luyện.

 


Các Thành Viên của Ban Hội Đồng Có Được Thông Báo Mỗi Khi Có Sự Thay Đổi Hay Không?

Có. Tất cả các thành viên của hội đồng sẽ được thông báo về các sự thay đổi ảnh hưởng đến họ, ví dụ như nếu có một thành viên mới được thêm vào ban hội đồng.

 


Tôi Không Thể Truy Cập Vào Internet. Làm Thế Nào Để Tôi Có Thể Nhận Được Các Thông Tin Này?

Tất cả các thông tin Poll Worker PASS được trình bày online đều có thể truy cập qua hệ thống điện thoại Poll Worker PASS mới của chúng tôi tại số 1-866-661-2307.

 


Tôi Đã Đánh Mất Thẻ Poll Worker PASS và Số ID Của Tôi. Làm Sao Tôi Có Thể Đăng Nhập Vào Trương Mục?

Xin gọi nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi tại số 714-954-1901 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-697-9727 để được giúp đỡ. Họ có thể cung cấp số ID cho quy vị.

 


Những Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Tôi Làm Mất Thẻ Poll Worker PASS Của Tôi?

Xin gọi nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi tại 714-954-1901 (hoặc miễn phí 1-877-697-9727). Quý vị vẫn có thể truy cập đến những chi tiết cá nhân và vẫn có thể in các thông tin bầu cử mỗi khi cần thiết.

 


Những Gì Sẽ Xảy Ra nếu Tôi Quên Đem Theo Thẻ Poll Worker PASS đến Lớp Huấn Luyện, Nơi Phân Phối hoặc Nơi Phòng Phiếu Của Tôi trong Ngày Bầu Cử?

Sẽ có quá trình tại chỗ để chúng tôi có thể bảo đảm rằng những chi tiết của quý vị được ghi lại và cập nhật tại trang mạng Poll Worker PASS. Chúng tôi khuyên các tình nguyện viên nên luôn đem theo thẻ Poll Worker PASS.

 


Chúng Tôi Sẽ Dùng Thẻ Poll Worker PASS Này Cho Tất Cả Các Cuộc Bầu Cử Mà Chúng Tôi Làm Việc Hay Không?

Không. Với mỗi kỳ bầu cử, thẻ Poll Worker PASS sẽ khác và được cụ thể cho kỳ bầu cử đó.

 


Việc Biến Chế Sẽ Được Tính Toán Như Thế Nào khi dùng Thẻ Poll Worker PASS Này? (Hoặc, Làm Thế Nào Thẻ Poll Worker PASS Có Thể Giúp với Việc Biến Chế?)

Khi quý vị mang theo thẻ Poll Worker PASS của mình trong Ngày Bầu Cử, chúng tôi có thể cập nhật các cơ sở dữ liệu của chúng tôi và bắt đầu kiểm chứng dữ liệu ngay ngày hôm đó. Trước đây, việc kiểm chứng hàng ngàn các tên thường được bắt đầu ngày hôm sau khi bầu cử.

 


Nếu Một Ai Đó Có Giữ Thẻ Của Tôi Họ Có Thể Truy Cập Đến Những Chi Tiết Cá Nhân Của Tôi Hay Không?

Khi quý vị đăng ký thẻ của mình, quý vị sẽ tạo ra mật mã để có thể bảo vệ sự an ninh của mình. Những chi tiết trên trang mạng chỉ gồm có tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin tình nguyện của quý vị mà thôi. Những chi tiết cá nhân, như ngày sinh và số an sinh xã hội sẽ không có trong trương mục của quý vị.

 


Tôi Có Thể Dùng Thẻ Của Chồng, Vợ hoặc Cha Mẹ Của Tôi Được Không?

Không. Mỗi thẻ đều độc đáo và rành cho nhân viên phòng phiếu đó.

 


Chi Tiết Cá Nhân Của Tôi Có Được Giữ An Toàn Trên Online Không?

Có. Các dữ liệu của quý vị được truyền qua một nối an toàn.

 


Tôi Có Phải Trả Chi Phí nào để Dùng Dịch Vụ Này Không?

Không. Các nhân viên phòng phiếu không phải trả chi phí để dùng dịch vụ này.

 


Nếu Tôi Có Câu Hỏi, hoặc Cần Sự Giúp Đỡ, Tôi Có Thể Gọi Ai để Giúp?

Quý vị có thể gọi nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng tại 714-954-1901 (hoặc miễn phí 1-877-697-9727).

  


Tôi Có Thể Đến Sở Ghi Danh Cử Tri và Dùng Máy Vi Tính để In Thẻ Poll Worker PASS Của Tôi Hay Không?

Không. Xin gọi nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi tại 714-954-1901 (hoặc miễn phí 1-877-697-9727).

 


Tôi Có Thể Đến Một Cuộc Tập Luyện Poll Worker và Xem Xét Trang Mạng Poll Worker PASS Hay Không?

Được. Các trạm làm việc có máy vi tính sẵn sàng tại các cuộc Tập Luyện Poll Worker.

 


Tôi Có Thể Xem Xét Trang Mạng Poll Worker PASS trên iPhone hoặc Điện Thoại Di Động Được Không?

Được. Quý vị có thể xem xét trương mục của mình qua mạng lưới có sẵn trên điện thoại di động.