Những Câu Hỏi Chúng Tôi Nghe Nhiều Nhất

Làm sao tôi có thể xin phiếu bầu-bằng-thư?


Tôi làm mất hoặc hư lá phiếu bầu-bằng-thư của tôi, làm sao tôi có thể xin một lá phiếu thay thế?


Tôi có thể chọn không nhận tập phiếu bầu mẫu trong thư và/hoặc chọn xem tập sách trên mạng không?
Quý vị có thể dùng dụng cụ online của chúng tôi để chọn không nhận tập phiếu bầu mẫu trong thư.


Tôi muốn bầu tại phòng phiếu của tôi, và cần địa điểm. Ở nơi nào tôi có thể tìm thấy địa chỉ của phòng phiếu?


Tôi nhận biết địa điểm phòng phiếu của tôi đã thay đổi - tại sao dọn đi địa điểm?
Trong California, không có phòng phiếu nào là cố định. Những địa điểm được thay đổi từ kỳ bầu cử này qua kỳ bầu cử khác. Lý do thường nhất cho việc thay đổi địa điểm phòng phiếu là không có sẵn cơ sở đó để dùng làm phòng phiếu.


Làm sao tôi có thể ghi danh để bầu, xác nhận hồ sơ ghi danh hiện hữu, xóa bỏ hồ sơ ghi danh của tôi, hoặc cập nhật hồ sơ ghi danh của tôi?


Làm sao tôi có thể xác nhận lá phiếu của tôi đã được đếm?


Làm sao tôi có thể tìm được ai là viên chức đắc cử của tôi?


Tôi nhận thư và những cuộc gọi chính trị tại nhà tôi. Ở đâu họ đã lấy được thông tin của tôi?
Thông tin này được lấy từ vài nguồn tin khác nhau, bao gồm liệt kê hồ sơ ghi danh cử tri. Luật Tiểu Bang cho phép tài liệu ghi danh cử tri được lấy cho những mục đích nghiên cứu bầu cử, chính quyền, học vấn hoặc chính trị.


Khi nào sẽ có cuộc bầu cử kế tiếp?


Làm thế nào nếu tôi không thấy câu hỏi cần được trả lời tại đây?
Quý vị có thể vào xem các câu hỏi khác trong phấn Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) bằng cách chọn một đề tài từ danh mục thả xuống tại phía trên của trang mạng này, xem trang mạng Knowledgebase để biết thêm chi tiết, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi để được giúp đỡ thêm.