Khuynh Hướng Bầu Cử

Quận Orange đang nhìn thấy sự phát triển của việc bầu cử bầu-bằng-thư mà không phải trong cuộc bầu cử chỉ bầu-bằng-thư. Phần trăm của những cử tri Quận Orange chọn bầu-bằng-thư đang tăng lên, trong khi phần trăm của những phiếu bầu trong phòng phiếu đang chầm chậm sụt xuống.

Những Cuộc Tổng Tuyển Cử
Trong năm 2010, lần đầu tiên trong một cuộc tổng tuyển cử Quận Orange, phần trăm của những cử tri bầu-bằng-thư vượt qua số cử tri bầu trong phòng phiếu. Khuynh hướng bầu cử bắt đầu đổi thay trong năm 2004 khi những luật về bầu-bằng-thư thường xuyên được có hiểu lực. Chúng tôi cung cấp những miêu tả đồ thị về khuynh hướng bầu cử trong những cuộc bầu cử sơ bộ so với cuộc tổng tuyển cử cho chu kỳ bầu cử 2004chu kỳ bầu cử 2008, chu kỳ bầu cử 2010, chu kỳ bầu cử 2012, và chu kỳ bầu cử 2014.

Những Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ – Tổng Thống và Không Phải Tổng Thống
Trong ba của bốn cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng (cả hai tổng thống và không phải tổng thống) số cử tri bầu-bằng-thư vượt qua số cử tri bầu trong phòng phiếu. Trong khi số cử tri đi bầu thường ít trong những cuộc bầu cử sơ bộ hơn trong những cuộc tổng tuyển cử khuynh hướng về bầu cử bầu-bằng-thư vẫn giống nhau.

2000 Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống
Bầu trong phòng phiếu: 44.2%
Bầu bằng thư: 15.7%
Tổng số cử tri đi bầu: 59.0%

2002 Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Khắp Tiểu Bang
Bầu trong phòng phiếu: 30.1%
Bầu bằng thư: 11.3%
Tổng số cử tri đi bầu: 41.4%

2004 Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống
Bầu trong phòng phiếu: 25.4%
Bầu bằng thư: 16.2%
Tổng số cử tri đi bầu: 41.6%

2006 Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Khắp Tiểu Bang
Bầu trong phòng phiếu: 12.4%
Bầu bằng thư: 15.3%
Tổng số cử tri đi bầu: 27.6%

2008 Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống
Bầu trong phòng phiếu: 26.9%
Bầu bằng thư: 21.9%
Tổng số cử tri đi bầu: 48.7%

2008 Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Khắp Tiểu Bang
Bầu trong phòng phiếu: 7.1%
Bầu bằng thư: 14.3%
Tổng số cử tri đi bầu: 21.5%

2010 Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Khắp Tiểu Bang
Bầu trong phòng phiếu: 11.7%
Bầu bằng thư: 18.4%
Tổng số cử tri đi bầu: 30.1%

2012 Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống
Bầu trong phòng phiếu: 9.0%
Bầu bằng thư: 17.5%
Tổng số cử tri đi bầu: 26.5%

2014 Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Khắp Tiểu Bang
Bầu trong phòng phiếu: 7.0%
Bầu bằng thư: 17.1%
Tồng số cử tri đi bầu: 24.1%

2016 Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống
Bầu trong phòng phiếu: 20.3%
Bầu bằng thư: 29.2%
Tổng số cử tri đi bầu: 49.6%

Những Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt
Bầu cử bầu-bằng-thư đã vượt qua rất nhiều bầu cử trong phòng phiếu ở Quận Orange trong những cuộc bầu cử đặc biệt từ năm 2005. Hiện tượng này là có thể ít vì sự phổ biến của bầu-bằng-thư và vì sự mệt mỏi cử tri. Số cử tri đi bầu trong những cuộc bầu cử đặc biệt Quận Orange xếp từ khoảng 10% đến 20% trong khi chúng tôi thấy 50% đến 75% số cử tri đi bầu trong những cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử.

2003 Statewide Special
Bầu trong phòng phiếu: 68.8%
Bầu bằng thư: 31.2%

2005 Statewide Special
Bầu trong phòng phiếu: 55.2%
Bầu bằng thư: 49.8%

2005 48th Congressional District Special
Bầu trong phòng phiếu: 34.6%
Bầu bằng thư: 65.4%

2006 35th State Senate District Special
Bầu trong phòng phiếu: 26.1%
Bầu bằng thư: 73.9%

2007 1st Supervisorial District Special
Bầu trong phòng phiếu: 22.7%
Bầu bằng thư: 77.3%

2009 Statewide Special
Bầu trong phòng phiếu: 33.1%
Bầu bằng thư: 69.9%

2009 72nd Assembly District Primary
Bầu trong phòng phiếu: 23.5%
Bầu bằng thư: 76.5%

2010 72nd Assembly District General
Bầu trong phòng phiếu: 19.0%
Bầu bằng thư: 81.0%