Dữ Kiện Cử Tri Có Sẵn Để Thu Mua

Dữ Kiện Cử Tri và Bầu Cử Có Sẵn để Thu Mua
Lu
ật California cho phép thu mua dữ kiện cử tri và bầu cử dưới những điều kiện nào đó. Nhiều dữ kiện chỉ có thể dùng cho những mục đích nghiên cứu về bầu cử, chính quyền, học chính hoặc chính trị, như được định rõ trong Tựa Đề 2, Phần 7, Điều 1 Đoạn 19003 của Bột Luật Hành Chánh California. Những người nào hoặc tổ chức mà mua dữ kiện được điều chỉnh không thể bán, cho thuê theo hợp đồng, cho vay hoặc gửi quyền sở hữu của tài liệu ghi danh, hoặc bản sao của tài liệu đó, hoặc bất cứ phần nào của tài liệu đó, cho bất cứ người, tổ chức hoặc cơ quan nào mà không nhận sự ủy quyền trên giấy đề làm như vậy từ Tổng Thư Ký Tiểu Bang hoặc từ Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange.

Chúng tôi có dữ kiện để thu mua cho những người hoặc tổ chức hội đủ diều kiện. Thêm vào, chúng tôi có bán những bản đồ cử tri trong khổ điện toán hoặc in ra được.

Hồ Sở của Cử Tri Ghi Danh
Gồm có 54-ngày hoặc 29-ngày đóng hồ sơ ghi danh cho cuộc bầu cử sơ bộ hoặc tổng tuyển cử cụ thể toàn quận. Hồ sơ toàn quận là trong nối tiếp cơ bản trong khu phòng phiếu.

Thu mua hồ sơ cử tri ghi danh ►

Hồ Sơ Cử Tri Ghi Danh theo Khu Vực
Cho dữ kiện hồ sơ ghi danh cử tri ít hơn toàn quận. Có sẵn như hồ sơ hiện nay hoặc như 29-ngày đóng hồ sơ ghi danh cho cuộc bầu cụ thể. Có sẵn theo thành phố, khu học chánh, hoặc (những) khu phòng phiếu. Sự nối tiếp là cơ bản trong khu phòng phiếu cho khu vực.

Thu mua hồ sơ cử tri ghi danh theo khu vực ►

Liệt Kê Ứng Cử Viên
Dữ kiện này được chuẩn bị sau thời gian ứng cử viên đệ trình hồ sơ được đóng cho một cuộc bầu cử cụ thể. Dữ kiện cũng có sẵn để xem nhưng cũng có thể được thu mua những một đơn hồ sơ.

Thu mua liệt kê ứng cử viên ►

Cử Tri Bầu-bằng-Thư
Gồm có liệt kê của tất cả cử tri mà nộp đơn xin phiếu bầu-bằng-thư cho cuộc bầu cử cụ thể và được tạo thành ngay lúc mua (với dữ kiện có sẵn cho đến khi thu mua).

Thu mua liệt kê cử tri bầu-bằng-thư ►

Số Lũy Tích của Phiếu Bầu Hoàn Lại từ Cử Tri Bầu-bằng-Thư
Gồm có liệt kê của ta1t6t cả cử tri mà đã hoàn trả lại phiếu bầu-bằng-thư cho một cuộc bầu cử cụ thể và đang tạo ra trong thời gian mua (với dữ kiện có sẵn cho đến thời gian thu mua).

Thu mua dữ kiện số phiếu hoàn trả lại từ cử tri bầu-bằng-thư ►

Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu
Bản tuyên ngôn phiếu bầu báo cáo theo sự chứng nhận của những phiếu bầu cho một cuộc bầu cử cụ thể. Gồm có dữ kiện của quốc hội, thượng viện, hạ viện và trưng bày hồ sơ ghi danh theo khu bầu cử và thành phố.

Thu mua bản tuyên ngôn phiếu bầu ►

Những Địa Hạt trong Khu Bầu Cử
Thu mua khu bầu cử mà trưng bày tất cả địa hạt trong mỗi khu bầu cử. Có sẵn chỉ từ hồ sơ hiện nay (thí dụ, gồm có dữ kiện mà khu bầu cử hoàn toàn trong sở thủy cục "x"; v.v.). 

Thu mua những địa hạt trong khu bầu cử ►

Hồ Sơ Đường Chính
Gồm có tất cả đường dùng trong dữ kiện khu bầu cử trong Quận Orange.

Thu mua hồ sơ đường chính ►

Liệt Kê Phòng Phiếu
Báo cáo của tất cả phòng phiếu với địa chỉ kết hợp và những dữ kiện liên quan khác cho một cuộc bầu cử cụ thể.

Thu mua liệt kê phòng phiếu ►

Bản Đồ
Những bản đồ đặc chế có sẵn để thu mua qua dịch vụ gửi đến bằng điện tử hoặc những bản sao in ra có sẵn để lấy hoặc gửi đến văn phòng/nhà.

Thu mua bản đồ ►