Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu, Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Khắp Tiểu Bang vào ngày 7 tháng Mười, 2003

 

 

Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu