Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu, Cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 7 tháng Mười Một, 2000

 

 

Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu