Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu, Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt Địa Hạt Hạ Viện 72 vào ngày 17 tháng Mười Một, 2009

 

 

Bản Mục Lục Khu Bầu Cử Tổng Hợp

Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu