Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu, Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ vào ngày 7 tháng Ba, 2000

 

Bản Tuyên Ngôn Phiếu