Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu, Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Thành Phố Irvine vào ngày 3 tháng Sáu, 2003

 

 

Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu