Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu, Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Khu Học Chánh Capistrano Unified vào ngày 24 tháng Sáu, 2008

 

 

Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu