Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu, Cuộc Bầu Cử Chỗ Khuyết của Địa Hạt Giám Sát Thứ Ba vào ngày 28 tháng Giêng, 2003

 

 

Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu