Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu, Cuộc Tổng Tuyển Cử Đặc Biệt Địa Hạt Hạ Viện 72 vào ngày 12 tháng Giêng, 2010

 

 

Bản Mục Lục Khu Bầu Cử Tổng Hợp

Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu