Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu, Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm SAUSD vào ngày 4 tháng Hai, 2003

 

 

Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu