Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu, Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Thượng Viện Tiểu Bang Địa Hạt 35 vào ngày 11 tháng Tư, 2006

 

 

Bản Tuyên Ngôn Phiếu Bầu