Những Loại Dữ Kiện Bản Đồ Có Sẵn

Những Lớp Bản Đồ Biên Giới Theo Địa Hạt Có Sẵn

 • Biên giới thành phố
 • Biên giới khu bầu cử
 • Biên giới quốc hội
 • Biên giới thượng viện
 • Biên giới hạ viện
 • Biên giới giám sát

Những Lớp Bản Đồ Đường Có Sẵn
Những lớp này nhận ra những đường cao tốc bằng số và tên đường giữa các tiểu bang. 

 • Lớp Đường Cao Tốc
 • Những đường lớn và nhỏ

Những Kích Thước Bản Đồ Có Sẵn (Điện Tử hoặc In Ra)

 • 36" x 36"
 • 24" x 24"
 • 18" x 18"

Thêm Những Lựa Chọn và Chi Tiết về Bản Đồ
Có thể trình bày những phòng phiếu cho một kỳ bầu cử cụ thể. Những nhãn hiệu phòng phiếu gồm có tên và địa chỉ của cơ sở. Nhiều lớp có thể làm bản đồ khó đọc hơn tùy theo kích thước được chọn. Mỗi lớp có nhãn hiệu tượng trưng, mà có thể giúp khi đọc bản đồ khu bầu cử. Đề nghị những bản đồ lớn hơn nếu quý vị muốn trình bày nhiều lớp.

Gồm có một chú giải cho mỗi bản đồ và sẽ giúp với định rõ những lớp mà được bao gồm trong bản đồ. Nếu yêu cầu, có thể bao gồm tên thành phố cũng như số khu bầu cử, số địa hạt, đường cao tốc và tên đường. 

Chúng tôi không có bản đồ với những lớp cắt cụt. Thí dụ, khi mua bản đồ với biên giới địa hạt chính trị, chúng tôi lắp địa hạt được yêu cầu (chủ đề chính) trên giấy. Tất cả những lớp khác sẽ trưng bày ở ngoài chủ đề chính. Việc này làm bản đồ dễ đọc hơn và cung cấp khía cạnh liên hệ của khu (như những địa hạt phụ cận, thành phố, v.v.). Dụng cụ mua đặc chế của chúng tôi sẽ chỉ dẫn quý vị qua tiến trình thu mua và cung cấp giá tiền cho dịch vụ bản đồ của chúng tôi.