Các Số Điện Thoại

Số Điện Thoại Chính

714-567-7600

Hồ Sơ Cử Tri

714-567-7600

Tiếp Cận Cộng Đồng

714-567-5106

Bầu-Qua-Thư

714-567-7600

Trợ Giúp Ngôn Ngữ bằng Tiếng Tây Ban Nha

714-567-7581

Trợ Giúp Ngôn Ngữ bằng Tiếng Việt

714-567-5117 hoặc 714-567-5138

Trợ Giúp Ngôn Ngữ bằng Tiếng Hoa

714-567-5143

Trợ Giúp Ngôn Ngữ bằng Tiếng Hàn

714-567-7585

Khu Lập Pháp/Viên Chức Đắc Cử

714-567-7586

Ứng Cử Viên Nộp Hồ Sơ/Công Bố về Vận Động Tài Chính

714-567-7558

Nhân Viên Phòng Phiếu/Nhân Viên Khu Bầu Cử

714-567-7580

Các Sản Phẩm từ Máy Điện Toán

714-567-7615

Cử Tri là Quân Nhân/Cử Tri ở Hải Ngoại 714-567-7560 

Số Fax gửi Lá Phiếu Bầu-Qua-Thư

714-567-7556

Số Fax Gửi Công Bố về Vận Động Tài Chính

714-567-7556

Số Fax cho Cử Tri là Quân Nhân/Cử Tri ở Hải Ngoại 714-567-5100