Những Số Điện Thoại


Số Điện Thoại Chính

714-567-7600

Hồ Sơ Cử Tri

714-567-7600

Tiếp Ngoại Cộng Đồng

714-567-5106

Bầu-Bằng-Thư

714-567-7600

Trợ Giúp bằng Tiếng Tây Ban Nha

714-567-7581

Trợ Giúp bằng Tiếng Việt

714-567-7585

Trợ Giúp bằng Tiếng Trung Hoa

714-567-5143

Trợ Giúp bằng Tiếng Đại Hàn

714-567-5141

Khu Lập Pháp/Viên Chức Đắc Cử

714-567-7586

Nộp Đơn Ứng Cử Viên/Tiết Lộ Tài Chánh về Vận Động

714-567-7558

Phòng Phiếu/Nhân Viên Phòng Phiếu

714-567-7580

Sản Phẩm Điện Toán

714-567-7615

Thiết Bị Viễn Thông cho Người Điếc

714-567-7608

Cử Tri Quân Nhân/Người Sống Ngoài Nước 714-567-7560 

Số Fax của Phiếu Bầu-Bằng-Thư

714-567-7556

Số Fax của Tiết Lộ Vận Động

714-567-7556

Số Fax của Cử Tri Quân Nhân/Người Sống Ngoài Nước714-567-5100