Tập Sách Tài Liệu của Sở Ghi Danh Cử Tri

Tập Sách Tài Liệu của Sở Ghi Danh Cử Tri

Xin download những tập sách tương tác mô tả các dịch vụ của chúng tôi hoặc ghi danh để nhận tập sách bằng thư.

1. Chọn một chương trình:

2. Chọn phương pháp thích hợp:

Download tập sách tài liệu qua trang mạng

Tập sách tài liệu qua trang mạng (e-brochure) có thể tùy chỉnh theo zip code của vị để bao gồm thông tin về cách quý vị có thể tham gia vào các cuộc bầu cử trong Quận Orange. Quý vị vẫn có thể nhận được tập sách tài liệu nếu không bấm vào số zip code.

Zip Code: (tùy chọn):

Nhận tập sách tài liệu bằng thư