Địa Điểm, Ngày và Thời Giờ của Lớp Học Viện Bầu Cử

 

Hiện nay không có lớp học của Chương Trình Học Viện Bầu Cử. Các ngày ở dưới là cho những lớp học trước đây và để cho quý vị tham khảo.

Lớp Học Mùa Xuân 2016 Session

Tất cả lớp học được tổ chức tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705

Lớp Một: From Idea to Ballot Let the Voting Begin
Thứ Tư, ngày 23 tháng Ba, 2016, 6 giờ tối

Lớp Một Tiếp Tục: From Idea to Ballot Let the Voting Begin
Thứ Năm, ngày 24 tháng Ba, 2016, 6 giờ tối

Lớp Hai: Ballot Blueprint
Thứ Tư, ngày 30 tháng Ba, 2016, 6 giờ tối

Lớp Ba: Election Day Countdown 
Thứ Tư, ngày 6 tháng Tư, 2016, 6 giờ tối

Lớp Bốn: Election Day
Thứ Tư, ngày 13 tháng Tư, 2016, 6 giờ tối

Lớp Năm: Connecting with Voters 
Thứ Tư, ngày 20 tháng Tư, 2016, 6 giờ tối

Lớp Sáu: Results Making it Count
Thứ Tư, ngày 27 tháng Tư, 2016, 6 giờ tối

Lớp Bảy: It's Official Certified and Accurate 
Thứ Tư, ngày 4 tháng Năm, 2016, 6 giờ tối