Nhảy đến nội dung

Thông Tin Hợp Tác của Viên Chức Bầu Cử

Chào mừng quý vị đến với trang mạng Thông Tin Hợp Tác của Viên Chức Bầu Cử của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange. Ở đây quý vị sẽ tìm thấy các thông tin quan trọng và thiết thực cho khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử của quý vị. 

Dữ Liệu và Thông Tin của Khu Bầu Cử
Chúng tôi đã tập hợp dữ liệu và thống kê cụ thể cho khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử của quý vị và quý vị có thể truy cập ở đây. Quý vị cũng có thể xem các quy định về biên dịch ngôn ngữ theo Đạo Luật về Quyền của Cử Tri. 
Xem dữ liệu và thông tin cụ thể cho khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử của quý vị ►

Bản Tin
Hãy luôn có cập nhật bằng cách nhận bản tin với các thông tin bầu cử quan trọng.
Đăng ký nhận bản tin của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange ►

Câu Hỏi Thường Gặp FAQs
Hãy xem phần câu hỏi thường gặp (FAQs) mở rộng của chúng tôi để có thông tin hữu ích nếu quý vị đang lên kế hoạch cho một cuộc bầu cử.
Xem Phần Câu Hỏi Thường Gặp FAQs của Chúng Tôi ►

Danh Bạ Nhân Viên
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với nhân viên của chúng tôi để nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào mà quý vị cần.
Xem danh bạ nhân viên của chúng tôi ►

Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên, Dự Luật và Thông Tin về việc Bầu-qua-Thư
Thông tin quan trọng có thể giúp quý vị chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới.
Tìm hiểu thêm về việc lập hồ sơ ứng cử viên, dự luật và bỏ phiếu bầu-qua-thư ►

Thông Tin về Khởi Xướng
Chúng tôi nhấn mạnh một vài thông tin quan trọng về các khởi xướng cho thành phố.
Hãy tìm hiểu thêm về các khởi xướng cho thành phố ►

Kiến Nghị trong Khu Vực Có Thẩm Quyền Pháp Lý về Bầu Cử của Quý Vị
Xem cập nhật các kiến nghị trong khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử của quý vị.
Xem các kiển nghị trong khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử của quý vị ►

Ước Tính Chi Phí Bầu Cử
Xem việc ước tính chi phí bầu cử được cung cấp cụ thể cho khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử của quý vị.
Xem ước tính chi phí bầu cử của quý vị ►

Tải Các Tài Liệu Quan Trọng cho Viên Chức Bầu Cử
Tải các tài liệu thiết thực chẳng hạn như danh sách chức danh trên phiếu bầu và các tiêu chuẩn cho lời phát biểu của ứng cử viên.
Tải các tài liệu quan trọng ►