Thông Tin Công Ty Bảo Trợ Sprint

Sprint trở thành một công ty bảo trợ những kỳ bầu cử Quận Orange trong năm 2010. Công ty đã phát triển một truyền thống vững mạnh về ủng hộ cộng đồng nơi mà họ làm việc. Sprint cung cấp văn phòng của chúng tôi với thiết bị truyền thông ưu tiên, như 1,700 điện thoại di động cho mỗi phòng phiếu, Sierra Wireless Overdrive Mobile HotSpots để nâng cao khả năng của chúng tôi tại những buổi hội tiếp ngoại và những điện thoại i365 Motorola Sprint Nextel Direct Connect với thiết bị rọi dùng để theo dõi những việc giao hàng dụng cụ bầu cử. Ngoài ra, Sprint sẽ cung cấp tình nguyện viên để làm việc trong những kỳ bầu cử khắp Quận, ủng hộ tiến trình bầu cử trong những phòng phiếu trong khu phố của quý vị.

Sprint có sẵn những loại dịch vụ truyền thông không dây và có dây đem lại sự tự do di động đến các khách hàng, những người sử dụng từ công ty, và chính phủ. Sprint Nextel đã phục vụ hơn 48 triệu khách hàng và được rộng rãi nhận biết vì phát triển, thiết kế và triển khai những kỹ thuật sáng kiến, và dịch vụ 4G không dây đầu tiên và chỉ một từ một vận chuyển quốc gia trong Hoa Kỳ.

Xem Sprint để tìm hiểu thêm về những sản phẩm và dịch vụ của họ.