Thông Tin Công Ty Bảo Trợ Enterprise Rent-A-Car


Enterprise Rent-A-Car bắt đầu sự tham dự của họ với những kỳ bầu cử Quận Orange trong năm 2012. Enterprise Rent-A-Car đã cung cấp nhân viên để làm việc tại phòng phiếu trong Ngày Bầu Cử. Trách nhiệm của họ, qua những nhân viên chuyên nghiệp, đã đi đến những lớp huấn luyện nhân viên bầu cử, phục vụ phòng phiếu của họ và giúp cử tri qua tiến trình trong Ngày Bầu Cử.  

Thành lập trong năm 1957, Enterprise Rent-A-Car là một công ty được nhận biết khắp quốc tế với hơn 6,000 địa điểm vòng quanh khu phố và sân bay trong những nước Hoa Kỳ, Canada, Anh, Ireland và Đức. Qua sự lãnh đạo to lớn và tâm hồn kinh doanh của ban nhân viên, họ đã xây dựng một thương hiệu mướn xe lớn nhất trong Bắc Mỹ, được biết cho những lệ phí thấp đặc biệt và sự phục vụ khách hàng xuất sắc. 

Xem Enterprise Rent-A-Car để tìm hiểu thêm về những dịch vụ của họ.