Thông Tin về Chương Trình Công Ty Bảo Trợ

 

Chương Trình Công Ty Bảo Trợ Miễn Phí của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange
Về mặt lịch sử, văn phòng chúng tôi dựa trên những liên hệ với cơ quan chính quyền, những nhóm cộng đồng và công dân để làm chắc chắn rằng tài nguyên bầu cử sẽ có sẵn trong Ngày Bầu Cử.

Từ năm 2005 chúng tôi đã dùng những cách tuyển chọn tiên phong để bố trí ban nhân viên tại phòng phiếu, vốn đã đặt chúng tôi vào vị trí khác với những văn phòng bầu cử khác khắp nước. Nhiều công ty kinh doanh trong Nam California đang tìm những lối cách để tác hợp với cộng đồng để cung cấp những dịch vụ dựa trên cộng đồng hoặc tình nguyện viên. Rất rõ ràng rằng bầu cử có ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của mọi người. Công ty hoặc tổ chức mà tham dự vào những kỳ bầu cử hiển thị rằng họ tham gia sâu rộng vào cộng đồng của họ nơi mà họ làm việc. Đây là công cụ mạnh mẽ mà họ có thể đòn bẩy để đạt những mục đích kinh doanh của họ trong khi giúp đỡ cộng đồng Quận Orange. Có nhiều lợi ích; tổ chức của quý vị sẽ nhận ra bằng cách trở thành công ty bảo trợ những kỳ bầu cử Quận Orange.

Trách Nhiệm Bảo Trợ
Bầu cử có ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của mọi người. Sự tham gia của công ty quý vị cho thấy rằng quý vị tích cực hoạt động trong cộng đồng nơi mà quý vị làm việc. Đây là một công cụ hùng mạnh cho quý vị và công ty của quý vị.  Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange duy trì một danh sách có khoảng 2,500 phòng phiếu, kể cả 1,200 -1,800 được sử dụng trong những cuộc bầu cử toàn quận.  Mối liên hệ được phát triển và duy trì với những người chủ và quản lý của những địa điểm tư, công và không-vì-lợi.

Để cung cấp nhân viên làm việc ở những địa điểm này chúng tôi phải tuyển từ bốn đến sáu nhân viên phòng phiếu cho mọi phòng phiêu được sử dụng trong một cuộc bầu cử. Những nhân viên phòng phiếu này giúp đỡ các cử tri trong suốt ngày bầu cử bằng cách chào đón vào phòng phiếu, trả đáp những câu hỏi cử tri và tiến hành những thủ tục ở phòng phiếu. Một công ty bảo trợ sẽ nhập vào sự đồng ý với văn phòng chúng tôi để cam kết cung cấp một số nhân viên để làm việc trong Ngày Bầu Cử. Có những lựa chọn khác, như cung cấp dịch vụ bằng hiện vật, kỹ thuật, những trình bày bầu cử điểm mua hàng và nhiều hơn nữa.

Công ty bảo trợ sẽ hưởng được sự lợi ích qua chương trình công nhận mà được tiến hành vào Ngày Bầu Cử. Việc này giữ sự trung lập trong quá trình bầu cử và duy trì sự ưng thuận với Bộ Luật Bầu Cử California và Bộ Sắc Lệnh của Quận Orange.

Làm Sao Công Ty của Quý Vị Có Thể Tham Gia?
Dù quý vị chọn bất cứ mức độ tham gia nào những sự liên hiệp bầu cử của chúng ta là cơ hội tuyệt vời để làm vững những mối quan hệ trong cộng đồng. Cung cấp nhân viên bầu cử hoặc xung phong các cơ sở của quý vị để làm phòng phiếu chỉ mới là hai phương cách để tham gia. Hơn nữa, chúng tôi sẽ đem một chương trình rèn luyện trọn vẹn đến công ty của quý vị để làm dễ dãi cho cơ quan của quý vị. Để chúng tôi giải thích tất cả những chương trình khác nhau mà có sẵn cho quý vị, cũng như những thuận lợi của mỗi chương trình. 
Nếu quý vị sẵn sàng để tham dự hoặc muốn tìm hiểu thêm xin hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ liên lạc và gửi một tập sách thông tin và một bản chấp thuận bảo trợ dự thảo.