Những Lợi Ích về Chương Trình Công Ty Bảo Trợ

 

Những Lợi Ích cho Các Công Ty Bảo Trợ Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange
Dù mới bắt đầu tiếp ngoại trong cộng đồng hoặc là một công ty đã thành lập, hãy để chương trình bảo trợ bầu cử của Sở Ghi Danh Cử Tri làm việc cho quý vị. Những lợi ích bao gồm sự công nhận trên mạng lưới, những buổi hội thảo báo chí, sử dụng hạn định của hình biểu tượng của Quận Orange để tăng tiến sự tham gia của quý vị và hơn nữa. Chúng tôi có tập hợp một vài lợi ích nhầm cung cấp giá trị quan trọng cho sự đầu tư cộng đồng của quý vị. Ngoài ra, có cách nào để tăng tiến sự tham gia cộng đồng của quý vị hay hơn là qua những cuộc bầu cử? Một vài lợi ích bao gồm sự sử dụng hạn định của hình biểu tượng, sự nhận diện của bảo trợ và danh tiếng được công nhận. Nếu quý vị cần thêm chi tiết chúng tôi đi sâu hơn vào những giá trị cụ thể mà công ty quý vị sẽ nhận được.

Quảng Cáo về Sự Tham Gia Cộng Đồng
Văn phòng chúng tôi sẽ cam kết với mọi công ty bảo trợ bằng cách tích cực ủng hộ sự tham gia cộng đồng của công ty bảo trợ. Chúng tôi hiểu rằng sự tham gia cộng đồng là một thành phần chính yếu đối với nỗ lực vấn đề công cộng của nhiều sở thương mại. Sự ủng hộ này có thể được tiến hành ở bất cứ diễn đàn vấn đề công cộng nào được Sở Ghi Danh Cử Tri cùng công ty bảo trợ chấp nhận. Thật quan trọng để nhớ rằng việc sử dụng danh Công Ty Bảo Trợ Phòng Phiếu một cách quảng cáo không được dùng để quảng cáo hàng hoặc dịch vụ.

Những Buổi Sinh Hoạt Đặc Biệt
Văn phòng chúng tôi sẽ tổ chức những sinh hoạt đặc biệt để dành riêng cho sự trình bày công cộng về sự tham gia của công ty bảo trợ. Những sinh hoạt sẽ ủng hộ những công ty bảo trợ, Sở Ghi Danh Cử Tri và chương trình. Những sinh hoạt này sẽ cung cấp thêm sự giáo dục cử tri và sự hiểu biết về những cuộc bầu cử sắp tới, kiếm thêm công ty bảo trợ và nói tổng quát về nhân viên phòng phiếu.

Nhận Thức Truyền Thông và Vị Trí Biểu Tượng
Văn phòng chúng tôi sẽ làm việc để làm cho các công ty bảo trợ phổ biến trong báo chí hơn. Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ thực hiện phần của chúng tôi để thu hút báo chí vào chương trình, gồm cả những sinh hoạt đặc biệt, để ủng hộ sự tham gia của các công ty bảo trợ.

Cuối cùng, văn phòng chúng tôi sẽ đăng biểu trưng của những công ty bảo trợ trên trang mạng để dành cho mục đích đó, trên bảng trong những sinh hoạt đặc biệt và bất cứ thư từ nào trong chương trình. Ngoài ra, những công ty bảo trợ sẽ hưởng được lợi ích độc đáo là sử dụng biểu trưng Quận Orange trong sự ủng hộ của sự tham gia của họ trong chương trình (tùy theo những giới hạn và điều kiện được đưa ra trong Bản Đồng Ý Chương Trình Công Ty Bảo Trợ).