Thông Tin Công Ty Bảo Trợ Boost Mobile

 

Như một phần của sự hợp tác này và chương trình Boost Your Voice của Boost Mobile, Boost Mobile đã cung ứng hai địa điểm cửa hàng của họ tại Quận Orange để làm phòng phiếu cho cuộc tổng tuyển cử tổng thống.  Ngoài ra, Boost Mobile còn cung ứng các nhân viên chuyên nghiệp để làm tình nguyện viên tại các phòng phiếu trong khắp Quận Orange cùng trong cuộc bầu cử đó.  Các nhiệm vụ của nhân viên bao gồm việc giúp đỡ cử tri trong tiến trình bầu cử trong Ngày Bầu Cử.  Boost Mobile tái định nghĩa giá trị cho các người tiêu thụ kỹ thuật vô tuyến qua việc cung cấp dữ liệu vô tuyến nhiều hơn với giá cả thấp hơn mà không phải đăng ký hợp đồng cam kết dài hạn.

Hãy vào xem trang Boost Your Voice để tìm hiểu thêm về việc mà Boost Mobile đã tham gia vào các cuộc bầu cử như thế nào.