Nhảy đến nội dung

Thông Tin Tiếp Cận Cộng Đồng

Sự Kết Nối Cộng Đồng
Chúng tôi đang ở vị trí dẫn đầu về sự tiếp cận và các nỗ lực kết nối cộng đồng trải dài trong Quận Orange của chúng ta. Ở mỗi bước trong suốt chặng đường này sự tận tâm để thu hút cử tri của chúng tôi theo những cách mới mẻ và độc đáo đảm bảo cho mọi người nhận biết về quy trình bỏ phiếu và các dịch vụ chúng tôi cung cấp.
Hãy xem các chương trình kết nối cộng đồng của chúng tôi ►


Hội Đồng Hỗ Trợ về Bầu Cử trong Cộng Đồng (CEW)
CEW của Quận Orange là một ủy ban cố vấn bao gồm các tình nguyện viên từ cộng đồng để cung cấp thông tin cho Sở Ghi Danh Cử tri về việc bỏ phiếu trong cộng đồng thiểu số, việc tiếp cận bỏ phiếu cho người khuyết tật và quy trình bầu cử nói chung.
Hãy tìm hiểu thêm về Hội Đồng Hỗ Trợ về Bầu Cử trong Cộng đồng ►Chương trình Bầu Cử cho Học Sinh MyBallot
Chương trình đạt giải thưởng, độc đáo của chúng tôi là một chuỗi 3 bước toàn diện, bao gồm các bài học trong lớp về lịch sử bỏ phiếu, tạo ra các lá phiếu và lập bảng đếm phiếu bầu. Các học sinh và giáo viên sẽ thấy được chương trình này là một cách tuyệt vời để các học sinh tìm hiểu về các cuộc bầu cử.
Hãy tìm hiểu cách trường học của quý vị có thể tham gia vào MyBallot ►


Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Tiếp Cận Cộng Đồng
Chúng tôi đã thu thập việc lưu trữ toàn diện nhất về các câu hỏi và câu trả lời thích hợp đối với các thắc mắc về việc bỏ phiếu của quý vị. Chúng tôi đã đổi mới trải nghiệm về việc bỏ phiếu bằng cách xây dựng một nền tảng kiến thức về bỏ phiếu - đặt một câu hỏi, nhận một câu trả lời.
Hãy truy cập các câu hỏi thường gặp ►