Sở Ghi Danh Cử Tri Lên Đường

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange lên đường với những buổi tổ chức bầu cử mới, hoạt động và cơ hội để tình nguyện làm việc trong kỳ bầu cử sắp đến. Những buổi tổ chức không thể đánh mất có những trưng bày có tác động mà dạy những người khách về bầu cử. Cho biết quý vị thích thú làm việc trong kỳ bầu cử và quý vị sẽ có cơ hội để nhận được những món hàng mẫu. Rất dễ để ghi danh và quý vị sẽ kiếm được vài đồng vì tình nguyện làm việc - không phải cách xấu để đi qua một kỳ bầu cử.

Cùng với chúng tôi đi đến những buổi tổ chức nhộn nhịp này và xem lịch trình của chúng tôi - chúng tôi sẽ sớm đến hàng xóm của quý vị!

 chapstickclippen