Thành Viên CEW


Chủ Tịch CEW, Lucinda Williams
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Fullerton 

Phó Chủ Tịch CEW, Steven W. Spillman
Chủ Tịch, Ủy Ban Cố Vấn Đầu Tư Mission Viejo


LỤC SỰ THÀNH PHỐ

Karen Hamman (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018)
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Mission Viejo

Linda Andal (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2017)
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Anaheim

Molly McLaughlin (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018)
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Irvine

Chủ Tịch CEW, Lucinda Williams (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2017)
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Fullerton

 

CỘNG ĐỒNG CHÂU Á

Deanna Kitamura (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2017)
Luật Sư Nhân Sự, Asian Americans Advancing Justice–LA

Henry Noh Edmunds (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2017)
Luật Sư

Tim Cheng (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018)
Ủy Viên, Dịch Vụ Cộng Đồng Irvine

Charles Kim (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018)
Chủ Tịch, Liên Đoàn Những Công Dân Hoa Kỳ Gốc Đại Hàn của Quận Orange 

 

CỘNG ĐỒNG LATINO

Sandra Pérez (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018)
Giám Đốc Quốc Gia về Sự Cam Kết của Công Dân, NALEO Educational Fund

Chỗ Khuyết (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2017)

Zeke Hernandez (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018)

Chỗ Khuyết (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2017)


CỘNG ĐỒNG KHUYẾT TẬT

Elizabeth Campbell (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2017)
Người Bênh Vực Hệ Thống Thay Đổi, Dayle McIntosh Center

Debra Marsteller (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018)
Giám Đốc Điều Hành, Project Independence

Paul Spencer (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018)

Gabriel Taylor (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2017)
Người Bênh Vực Quyền Bầu Cử

 

CỘNG ĐỒNG CAO NIÊN

Judith Barnes (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2017)

 

NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU

Anna Jimenez Plank (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018)

Suzanne Narducy (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2017)

 

ĐẢNG DÂN CHỦ

Fran Sdao (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018)
Giám Đốc Điều Hành, Đảng Dân Chủ Quận Orange

 

ĐẢNG CỘNG HÒA

Matt Walsh (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018)
Giám Đốc Điều Hành, Đảng Cộng Hòa Quận Orange

 

NHỮNG ĐẢNG KHÁC

Chỗ Khuyết (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018)

 

LIÊN ĐOÀN NỮ CỬ TRI

Wanda Shaffer (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2017)
Đại Diện, Liên Đoàn Nữ Cử Tri Quận Orange

 

ĐẠI DIỆN THANH NIÊN

Alexander Williams (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018)

 

ĐẶC TRÁCH CỰU CHIẾN BINH

Lyle Brakob (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2017)

 

TOÀN KHU VỰC

Angie Blas (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2018)

Phó Chủ Tịch CEW, Steven W. Spillman (Nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2017)
Chủ Tịch, Ủy Ban Kế Hoạch và Chuyên Chở Mission Viejo

 

THÀNH VIÊN KHÔNG BẦU CỬ

Thư Ký CEW, Marcia Nielsen
Tổ Trưởng Dịch Vụ Ứng Cử Viên và Cử Tri, Sở Ghi Danh Cử Tri OC