Các Ủy Ban CEW

Các ủy ban độc lập này của Nhóm Cộng Đồng Bầu Cử Làm Việc tụ họp để cân nhắc những nhu cầu của các cử tri khuyết tật và các cộng đồng ngôn ngữ tiểu số liên quan đến Các Trung Tâm Bầu Cử và các kỳ bầu cử bỏ phiếu qua thư. Các ủy ban độc lập này đáp ứng những đòi hỏi theo luật lệ của Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Bầu Cử và Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ.