Giới Thiệu Sở Ghi Danh Cử Tri CEW


Neal Kelley Registrar of VotersTại Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, sự thành công nỗ lực từ sự say mê của chúng tôi để tổ chức những kỳ bầu cử công bằng và đúng. Đây là điểm trung tâm của sứ mệnh của chúng tôi như chúng tôi phục vụ cử tri ghi danh và công dân của Quận Orange. Cơ bản cách quản lý bầu cử của chúng tôi bao gồm liên hệ cộng đồng mà vượt quá sự tuân theo đơn giản với những đòi hỏi luật pháp. Chúng tôi tin rằng những ý kiến từ cộng đồng là rất quan trọng cho một tiến trình công khai và rõ ràng. Nhóm Cộng Đồng Bầu Cử Làm Việc (CEW) phục vụ mục đích này - đem lại tất cả những bối cảnh khác nhau - với mỗi cam kết bảo đảm rằng những kỳ bầu cử là công khai và thuận tiện.

Những ý kiến kiên cố từ cộng đồng bắt đầu với những thành viên của Nhóm Cộng Đồng Bầu Cử Làm Việc là những người độc lập, tham gia, cam kết, và có hiệu quả. Những thành viên của chúng tôi cố vấn Sơ Ghi Danh Cử Tri về tiến trình bầu cử và cung cấp một diễn đàn để giao tiếp lại với cộng đồng về những tiểu đề bầu cử quan trọng.

Chúng tôi tin vào củng cố thêm sự tin cậy công cộng trong tiến trình bầu cử và tạo ra những liên hệ lâu dài với những đối tác cộng đồng của chúng tôi.

Neal Kelley 
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri