Trợ Giúp Ngôn Ngữ cho Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri

Ngày 5 Tháng Mười Một, 2019 Cuộc Bầu Cử Tổng Quát trong Khu Vực

 

Danh sách các phòng phiếu - Tiếng Ba Tư - Bấm vào đây để xem định dạng PDF

Không có khu bầu cử/phòng phiếu nào cho Cuộc Bầu Cử Tổng Quát trong Khu Vực vào Ngày 5 Tháng Mười Một, 2019 có đủ điều kiện để in bản dịch lá phiếu tham khảo bằng tiếng Tagalog.


Một danh sách các phòng phiếu có bản dịch lá phiếu tham khảo bằng tiếng Tagalog (nếu hội đủ điều kiện) và/hoăc tiếng Ba Tư sẽ có sẵn trễ nhất là 14 ngày trước Ngày Bầu Cử tại: ocvote.com/language

Cử tri của các khu bầu cử hội đủ điều kiện có thể yêu cầu bản dịch lá phiếu tham khảo thông qua:

(714) 567-7600 | P.O. Box 11809, Santa Ana, CA 92711 | ocvote.com/language

Cử tri của các khu bầu cử hội đủ điều kiện có thể yêu cầu bản dịch lá phiếu tham khảo khi yêu cầu phiếu bầu-qua-thư. 

Tất cả các yêu cầu về bản dịch lá phiếu tham khảo phải được nhận không trễ hơn bảy ngày trước Ngày Bầu Cử.

Magkakaroon ng listahan ng mga lugar na botohan na may mga naisaling sangguniang balota sa wikang Tagalog at Farsi (Persian) nang hindi lalampas ng 14 na araw bago ang Araw ng Halalan sa: ocvote.com/language
 

Ang mga botante sa mga kwalipikadong presinto ay maaaring humiling ng naisaling sangguniang balota sa pamamagitan ng:
 

 (714) 567-7600 |P.O. Box 11298, Santa Ana, CA 92711 | ocvote.com/language

Ang mga botante sa mga kwalipikadong presinto ay maaari ding humiling ng naisaling sangguniang balota habang humihiling ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo. Dapat matanggap ang lahat ng kahilingan para sa mga naisaling sangguniang balota nang hindi lalampas ng pitong araw bago ang Araw ng Halalan.

 

 فهرستی از محل های اخذ رأی با برگه های رأی نمونه ترجمه شده به زبان تاگالوگ و فارسی تا حداکثر                                                                                   14 روز قبل 

از روز انتخابات در: ocvote.com/language قابل دسترسی خواهد بود.

رأی دهندگان در حوزه های واجد شرایط می توانند به روش های ذیل درخواست دریافت یک برگه رأی نمونه ترجمه شده نمایند:

 

(714) 567-7600 | P.O. Box 11809, Santa Ana, CA 92711 | ocvote.com/language

رأی دهندگان در حوزه های واجد شرایط همچنین می توانند به هنگام درخواست برگه رأی از طریق پست یک برگه رأی نمونه ترجمه شده را درخواست نمایند. تمامی درخواست ها برای برگه های رأی نمونه ترجمه شده باید حد اکثر تا هفت روز قبل از انتخابات دریافت شده باشند.