Skip to main content

Trợ Giúp Ngôn Ngữ cho Cử Tri

Image
Moon Festival

Phiếu bầu tham khảo được biên dịch bằng tiếng Tagalog và tiếng Ba Tư cho các khu bầu cử hội đủ điều kiện sẽ có sẵn tại các trung tâm bầu cử trong Quận Orange. Quý vị cũng có thể đích thân đến bỏ phiếu Bầu-qua-Thư tại một Trung Tâm Bầu Cử. Để xem địa điểm và giờ làm việc, vui lòng truy cập ocvote.com/votecenter.

 


 

Không quá bảy ngày trước cuộc bầu cử, cử tri có thể yêu cầu nhân viên của văn phòng bầu cử quận gửi một phiếu Bầu-qua-Thư bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung Hoa hoặc tiếng Đại Hàn, hoặc phiếu bầu tham khảo được biên dịch bằng tiếng Tagalog hoặc tiếng Ba Tư cho các khu bầu cử hội đủ điều kiện.

Cử tri thuộc các khu bầu cử hội đủ điều kiện có thể yêu cầu phiếu bầu tham khảo được biên dịch bằng cách gọi số (714) 567-7600 hoặc gửi thư đến P.O. Box 11809, Santa Ana, CA 92711

 


 

Tagalog:

Ang mga isinaling reperensyang balota sa Tagalog at

Farsi (Persian) para sa mga karapat-dapat na presinto ay

makukuha sa lahat ng mga sentro ng botohan sa Orange

County.

Maaari kang bumoto sa pamamagitan ng balota sa

pamamagitan ng koreo nang personal sa sentro ng

botohan. Para sa mga oras at lokasyon, bisitahin ang

ocvote.com/votecenter

Sa hindi lalampas ng pitong araw bago ang araw ng

eleksyon, maaaring humiling ang botante ng opisyal ng

mga eleksyon sa county na magpadala ng balota-sapamamagitan

ng koreo sa Espanyol, Vietnamese, Tsino, o

Koreano, o isang isinalin sa reperensyang balota sa Tagalog

o Farsi (Persian) para sa mga karapat-dapat na presinto.

Ang mga botante sa mga karapat-dapat na presinto ay

maaaring humiling ng isinaling reperensyang balota sa

pamamagitan ng postcard na may bayad nang selyo sa

panlikod na pabalat sa gabay na ito or:

(714) 567-7600 | P.O. Box 11809, Santa Ana, CA 92711

 


 

Farsi (Persian):

نمونھھای†برگھ†رأی†بھ†زبانھای†تاگالوگ†و†فارسی†جھت†حوزهھای

در†دسترس†Orange واجد†شرایط†در†تمام†مراکز†رأیگیری†در†کانتی

قرار†خواھد†گرفتÆ

ھمچنین†میتوانید†برگھ†رأی†پستی†را†در†یک†مرکز†رأیگیری†شخصاً†بھ

صندوق†بیندازیدƆجھت†اطلاع†از†ساعتھای†کاری†و†مکانھای†مربوطھ

ocvote.com/votecenter ∫†بھ†این†آدرس†مراجعھ†کنید

رأیدھنده†میتواند†تا†حداکثر†ھفت†روز†قبل†از†روز†انتخابات†از†مسئول

انتخابات†کانتی†بخواھد†برگھ†رأی†پستی†را†بھ†زبانھای†اسپانیایی،

ویتنامی،†چینی†یا†کرهای†یا†نمونھ†برگھ†رأی†ترجمھ†شده†بھ†زبانھای

تاگالوگ†یا†فارسی†برای†حوزهھای†واجد†شرایط†را†برای†وی†ارسال†کندÆ

نمونھھای†برگھ†رأی†بھ†زبانھای†تاگالوگ†و†فارسی†جھت†حوزهھای†واجد

در†دسترس†Orange شرایط†در†تمام†مراکز†رأیگیری†در†کانتی

قرار†خواھد†گرفتÆ

ھمچنین†میتوانید†برگھ†رأی†پستی†را†در†یک†مرکز†رأیگیری†شخصاً†بھ

صندوق†بیندازیدƆجھت†اطلاع†از†ساعتھای†کاری†و†مکانھای†مربوطھ†بھ†این

ocvote.com/votecenter ∫†آدرس†مراجعھ†کنید

رأیدھنده†میتواند†تا†حداکثر†ھفت†روز†قبل†از†روز†انتخابات†از†مسئول

انتخابات†کانتی†بخواھد†برگھ†رأی†پستی†را†بھ†زبانھای†اسپانیایی،†ویتنامی،

چینی†یا†کرهای†یا†نمونھ†برگھ†رأی†ترجمھ†شده†بھ†زبانھای†تاگالوگ†یا†فارسی

برای†حوزهھای†واجد†شرایط†را†برای†وی†ارسال†کندÆ

رأیدھندگان†در†حوزهھای†واجد†شرایط†میتوانند†نمونھ†برگھ†رأی†ترجمھ†شده

را†از†طریق†کارت†پستال†تمبردار†در†پشت†جلد†این†راھنما†درخواست†کنند†یا∫

 


 

Hội Thảo Qua Video

Cử tri cũng sẽ được trợ giúp ngôn ngữ bằng hội thảo qua video ở tất cả các Trung Tâm Bầu Cử.

Các ngôn ngữ được hỗ trợ bao gồm: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung Hoa, tiếng Đại Hàn, và Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (ASL).