Skip to main content

Danh Sách Các Viên Chức Đắc Cử

CÁC CHỨC VỤ LIÊN BANG

  TỔNG THỐNG HOA KỲ (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

    DONALD J. TRUMP (R) Đắc Cử 11-08-16

         The White House, Washington, DC 20500

 

   PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      MICHAEL R. PENCE (R) Đắc Cử 11-08-16

         Eisenhower Executive Bldg., Washington, DC 20500

 

   THƯỢNG NGHỊ SĨ LIÊN BANG (NHIỆM KỲ SÁU NĂM)

      KAMALA D. HARRIS (D) Đắc Cử 11-08-16

         112 Hart Senate Office Bldg., Washington, DC 20510

         Văn Phòng Địa Phương – 312 N. Spring St., Suite #1748

         Los Angeles, CA 90012 Ph. (213) 894-5000 (202) 224-3553

 

      DIANNE FEINSTEIN (D) Tái Đắc Cử 11-06-18

         331 Hart Senate Office Bldg., Washington, DC 20510

         Văn Phòng Địa Phương – 11111 Santa Monica Blvd., Suite #915

         Los Angeles, CA 90025 Ph. (310) 914-7300 (202) 224-3841

 

     

   ĐẠI DIỆN TRONG QUỐC HỘI (NHIỆM KỲ HAI NĂM)

      ĐỊA HẠT 38 – LINDA T. SANCHEZ (D) Tái Đắc Cử 11-06-18

         2329 Rayburn House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 12440 E. Imperial Hwy., Ste. 140

         Norwalk, CA  90650 Ph. (562) 860-5050 (202) 225-6676

  

      ĐỊA HẠT 39 – GIL CISNEROS (D) Đắc Cử 11-06-18

         431 Cannon House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 391 S. State College Blvd., Suite L

         Brea, CA 92821 Ph. (657) 234-0272 (202) 225-4111

 

      ĐỊA HẠT 45 – KATIE PORTER (D) Đắc Cử 11-06-18

         1117 Longworth House Office Bldg., Washington, DC  20515

      Văn Phòng Địa Phương – PO Box 5176
      Irvine, CA 92616 Ph. (949) 236-7207 (202) 225-5611

 

      ĐỊA HẠT 46 – LOU CORREA (D) Tái đắc cử 11-06-18

         1039 Longworth House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 2323 N. Broadway, Suite #319

         Santa Ana, CA 92706 Ph. (714) 559-6190 (202) 225-2965

 

      ĐỊA HẠT 47 – ALAN LOWENTHAL (D) Tái đắc cử 11-06-18

         108 Cannon House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 12865 Main Street, Suite #200

         Garden Grove, CA  92840 Ph. (714) 243-4088 (202) 225-7924                   

 

      ĐỊA HẠT 48 – HARLEY ROUDA (D) Đắc Cử 11-06-18

         2300 Rayburn House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 18377 Beach Blvd., Suite #335

         Huntington Beach, CA 92648 Ph. (657) 345-5296 (202) 225-2415              

 

      ĐỊA HẠT 49 – MIKE LEVIN (D) Đắc Cử 11-06-18

         1626 Longworth House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 33282 Golden Lantern, Suite #102

         Dana Point, CA  92629 Ph. (760) 566-6113 (202) 225-3906

 

 

NHIỆM KỲ CỦA NHỮNG CHỨC VỤ TRONG TOÀN TIỂU BANG – TRONG VÒNG HAI NHIỆM KỲ BỐN NĂM 

(    ) CHO BIẾT ĐÂY LÀ NĂM CUỐI CỦA NHIỆM KỲ MÀ VIÊN CHỨC NÀY SẼ GIỮ CHỨC VỤ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ

 

THỐNG ĐỐC (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      GAVIN NEWSOM (D) Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         State Capitol, Sacramento, CA  95814

         Ph. (916) 445-2841

 

   PHÓ THỐNG ĐỐC (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      ELENI KOUNALAKIS (D) Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         State Capitol, Room 1114, Sacramento, CA 95814

         Ph. (916) 445-8994

 

   TỔNG THƯ KÝ TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      ALEX PADILLA (D) Tái Đắc Cử 11-06-18 (2022) 

         1500 11th St., 6th Floor, Sacramento, CA 95814 

         Ph. (916) 653-6814

 

   BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      BETTY T. YEE (D) Tái Đắc Cử 11-06-18 (2022)

         300 State Capitol Mall, Suite 1850, Sacramento, CA 95814

         Ph. (916) 445-2636

 

   BỘ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH BẢO HIỂM CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      RICARDO LARA (D) Đắc Cử 11-06-18 (2026)

   300 State Capitol Mall, Suite 1700, Sacramento, CA 95814

   Ph. (916) 492-3500

 

   BỘ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NGÂN KHỐ CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      FIONA MA (D) Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         915 Capitol Mall, Room 110, Sacramento, CA 95814 Ph. (916) 653-2995

   BỘ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TƯ PHÁP CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM) 

      XAVIER BECERRA (D) Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         1300 “I” Street, Sacramento, CA 95814 Ph. (916) 445-9555

   BAN ĐIỀU HÀNH CÂN BẰNG NGÂN SÁCH TIỂU BANG, ĐỊA HẠT 4 (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      MIKE SCHAEFER (D) Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         400 Capitol Mall, Suite #2580, Sacramento, CA  95814 Ph. (916) 323-9794

         16715 Von Karman Ave, Suite 150, Irvine, CA  92606 Ph. (949) 724-2578

 

   TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH HỌC CHÁNH CÔNG HUẤN CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      TONY K. THURMOND Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         1430 “N” St., Sacramento, CA 95814 Ph. (916) 319-0800

 

CÁC CHỨC VỤ CỦA TIỂU BANG

   THƯỢNG NGHỊ SĨ TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

    GIỚI HẠN NHIỆM KỲ CHO THƯỢNG VIỆN – HAI NHIỆM KỲ BỐN NĂM

    (     )  CHO BIẾT ĐÂY LÀ NĂM CUỐI CÙNG CỦA NHIỆM KỲ MÀ VIÊN CHỨC ĐẮC CỬ NÀY SẼ GIỮ CHỨC VỤ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ TRONG THƯỢNG VIỆN HOẶC HẠ VIỆN*

 

      ĐỊA HẠT 29 – LING LING CHANG (R) Đắc Cử 06-05-18 (2028)

         State Capitol, Room 4062, Sacramento, CA 95814

         Văn Phòng Địa Phương – 1800 E. Lambert Rd., Suite #150

         Brea, CA  92821 Ph. (714) 671-9474 (916) 651-4029

      ĐỊA HẠT 32 – BOB J. ARCHULETA (D) Đắc Cử 11-06-18 (2030)
         
State Capitol, Room 4066, Sacramento, CA  95814
         Văn Phòng Địa Phương –17315 Studebaker Rd., Ste. 332
         Cerritos, CA  90703 Ph. (562) 860-3202 (916) 651-4032

 

     

      ĐỊA HẠT 34 – TOM UMBERG (D) Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         State Capitol, Room 3070, Sacramento, CA 95814

         Văn Phòng Địa Phương – 10971 Garden Grove Blvd., Ste. D
          Garden Grove, CA 92843 Ph. (714) 741-1034 (916) 651-4034

 

      ĐỊA HẠT 36 – PATRICIA C. BATES (R) Tái Đắc Cử 11-06-18 (2022)
         State Capitol, Room 305, Sacramento, CA  95814

         Văn Phòng Địa Phương – 24031 El Toro Rd., Ste. 201A
          Laguna Hills, CA  92653 (949) 598-5850 (916) 651-4036

     

      ĐỊA HẠT 37 – JOHN MOORLACH (R) Tái Đắc Cử 11-08-16 (2024)

         State Capitol, Room 2048, Sacramento, CA 95814

         Văn Phòng Địa Phương – 940 South Coast Dr., Ste. 185
          Costa Mesa, CA  92626 Ph. (714) 662-6050 (916) 651-4037

 

   THÀNH VIÊN HẠ VIỆN (NHIỆM KỲ HAI NĂM)

   GIỚI HẠN NHIỆM KỲ CỦA HẠ VIỆN – BA NHIỆM KỲ HAI NĂM

   (     )  CHO BIẾT ĐÂY LÀ NĂM CUỐI CÙNG CỦA NHIỆM KỲ MÀ VIÊN CHỨC ĐẮC CỬ NÀY SẼ GIỮ CHỨC VỤ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ TRONG THƯỢNG VIỆN HOẶC HẠ VIỆN*

 

      ĐỊA HẠT 55 – PHILLIP CHEN (R) Tái Đắc Cử 11-06-18 (2028)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 4177, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 3 Pointe Dr., Ste. 313
          Brea, CA  92821 Ph. (714) 529-5502 (916) 319-2055

 

      ĐỊA HẠT 65 – SHARON QUIRK-SILVA (D) Tái Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 6012, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 6281 Beach Blvd., Ste. 304

          Buena Park, CA  90621 Ph. (714) 521-6505 (916) 319-2065

 

      ĐỊA HẠT 68 – STEVEN S. CHOI (R) Tái Đắc Cử 11-06-18 (2028)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 2016, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 17821 East 17th Street, Suite #150

         Tustin, CA  92780 Ph. (714) 665-6868 (916) 319-2068

 

      ĐỊA HẠT 69 – TOM DALY (D) Tái Đắc Cử 11-06-18 (2024)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 3120, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 2400 E. Katella Ave., Suite #640

         Anaheim, CA 92806 Ph. (714) 939-8469 (916) 319-2069

 

      ĐỊA HẠT 72 – TYLER DIEP (R) Đắc Cử 11-06-18 (2030)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 5126, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 17011 Beach Blvd. Suite #1120

         Huntington Beach, CA  92647 Ph. (714) 843-4966 (916) 319-2072

 

      ĐỊA HẠT 73 – WILLIAM P. BROUGH (R) Tái Đắc Cử 11-06-18 (2026)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 3141, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 29122 Rancho Viejo Rd, Suite #111

         San Juan Capistrano, CA  92675 Ph. (949) 347-7301 (916) 319-2073

 

      ĐỊA HẠT 74 – COTTIE PETRIE-NORRIS (D) Đắc Cử 11-06-18 (2030)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 3149, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 1503 South Coast Dr., Suite #205

         Costa Mesa, CA 92626 Ph. (714) 668-2100 (916) 319-2074

 

* Hiến Pháp California, Điều IV của phần Lập Pháp (Đoạn 2)(4): Trong cả cuộc đời của họ một người có thể phục vụ không quá 12 năm trong Thượng Viện, Hạ Viện, hoặc cả hai, trong bất kỳ sự kết hợp của nhiệm kỳ nào. Phân đoạn này sẽ chỉ áp dụng cho những thành viên của Thượng Viện hoặc Hạ Viện mà lần đầu được đắc cử vào Viện Lập Pháp sau Tháng Sáu của năm 2012 và là người trước đây không phục vụ trong Thượng Viện hoặc Hạ Viện. Những thành viên của Thượng Viện hoặc Hạ Viện được đắc cử trước Tháng Sáu của năm 2012 có thể phục vụ số nhiệm kỳ được cho phép tại thời điểm của kỳ bầu cử cuối cùng trước Tháng Sáu năm 2012.

 

CÁC CHỨC VỤ CỦA QUẬN

   HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT QUẬN ORANGE (NHIỆM KÝ BỐN NĂM)

      10 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701 

      GIỚI HẠN NHIỆM KỲ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT – HAI NHIỆM KỲ BỐN NĂM

      (     )  CHO BIẾT ĐÂY LÀ NĂM CUỐI CÙNG CỦA NHIỆM KỲ MÀ VIÊN CHỨC ĐẮC CỬ NÀY SẼ GIỮ CHỨC VỤ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ

 

      KHU 1 – ANDREW DO Tái Đắc Cử 11-08-16 (2024)

      KHU 2 – MICHELLE STEEL Tái Đắc Cử 6-05-18 (2022)

      KHU 3 – DONALD P. WAGNER Đắc Cử 3-12-19 (2028)

      KHU 4 – DOUG CHAFFEE Đắc Cử 11-06-18 (2026)

      KHU 5 – LISA BARTLETT Tái Đắc Cử 6-05-18 (2022)

   HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      CHƯỞNG QUẢN KHU SỐ 1 –REBECCA GOMEZ Đắc Cử 6-07-16

      CHƯỞNG QUẢN KHU SỐ 2 – MARI BARKE Đắc Cử 6-05-18

      CHƯỞNG QUẢN KHU SỐ 3 – KEN L. WILLIAMS, JR. Tái Đắc Cử 6-07-16

      CHƯỞNG QUẢN KHU SỐ 4 – JOHN W. BEDELL Tái Đắc Cử 6-07-16

      CHƯỞNG QUẢN KHU SỐ 5 – LISA SPARKS Đắc Cử 6-05-18

   CÁC CHỨC VỤ KHÁC TRONG QUẬN (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      THẨM ĐỊNH VIÊN – CLAUDE PARRISH Tái Đắc Cử 6-05-18

      THANH TRA VIÊN-KIỂM SOÁT VIÊN – FRANCIS DAVIES Được Chỉ Định 10-8-19

      CHÁNH LỤC SỰ-LƯU KÝ VIÊN QUẬN – HUGH NGUYEN Tái Đắc Cử 6-05-18

      CHÁNH CÔNG TỐ QUẬN-QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG – TODD SPITZER 

            Đắc Cử 11-06-18

      CẢNH SÁT TRƯỞNG CỦA QUẬN-ĐIỀU TRA PHÁP Y – DON BARNES Đắc Cử 11-06-18

      GIÁM ĐỐC HỌC KHU – AL MIJARES Tái Đắc Cử 6-05-18

      PHỤ TRÁCH NGÂN QUỸ-QUẢN LÝ THU THUẾ – SHARI L. FREIDENRICH Tái Đắc Cử 6-05-18

Được Cập Nhật 12/18                                                                                Sở Ghi Danh Cử Tri