Nhảy đến nội dung

Cổng Thông Tin Trực Tuyến để Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên

Muốn tranh cử cho một chức vụ?

Hãy bắt đầu quy trình lập hồ sơ ứng cử viên trực tuyến ở đây ►

Đăng nhập vào hệ thống lập hồ sơ ứng cử viên trực tuyến

Bấm vào đây ►

Xem Sổ Tay Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên

Xem ở đây ►

Các chức vụ đang mở và các tiêu chuẩn chung để tranh cử vào một chức vụ

Xem tất cả ở đây ►

Làm hẹn ngoài giờ làm việc để hoàn tất quy trình lập hồ sơ ứng cử viên

Bắt đầu ở đây ►