Nhảy đến nội dung

Danh Bạ Điện Thoại

Số Điện Thoại Chính: 714-567-7600

Hồ Sơ Cử Tri: 714-567-7600

Tiếp Cận Cộng Đồng: 714-567-5106

Bỏ Phiếu Bầu-Qua-Thư: 714-567-7600

Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Tiếng Tây Ban Nha: 714-567-7581

Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Tiếng Việt: 714-567-5117 hoặc 714-567-5138

Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Tiếng Trung Hoa: 714-567-5143

Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Tiếng Đại Hàn: 714-567-7585

Khu Vực Lập Pháp/Viên Chức Dân Cử: 714-567-7586

Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên/Công Bố về Vận Động Tài Chính: 714-567-7558

Nhân Viên Trung Tâm Bầu Cử: 714-954-1901

Sản Phẩm Từ Máy Vi Tính: 714-834-7116

Cử Tri trong Quân Đội/ở Hải Ngoại: 714-567-7560 

Số Fax cho Phiếu Bầu-Qua-Thư: 714-567-7556

Số Fax Công Bố về Vận Động Tài Chính: 714-567-7556

Số Fax cho Cử Tri trong Quận Đội/ở Hải Ngoại: 714-567-5100