Sự Công Nhận

 • Trong năm 2014 Telly Awards trao tặng giải thưởng cho Sở Ghi Danh Cử Tri với giải thưởng đồng Telly Award cho phim tài liệu "What it Takes to Count: Inside an Orange County Election".

 • Trong năm 2014 Hiệp Hội Quận Quốc Gia trao tặng giải thưởng cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng Thành Công cho hệ thống học hiểu từ những chuyên gia hậu cần để cải thiện các hoạt động bầu cử.

 • Trong năm 2012 Hiệp Hội Quận Quốc Gia trao tặng giải thưởng cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng "Tốt Nhất trong Hạng" cho chương trình học sinh bầu cử MyBallot.
 • Trong năm 2012 Hiệp Hội Quận Quốc Gia trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng Thành Công cho chương trình học sinh bầu cử MyBallot.

 • Trong năm 2012 Hội Đồng Thương Mại Quận Orange trao tặng giải thưởng cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Bằng Khen Sự Công Nhận "Xóa Bỏ Thói Quan Liêu và Làm Thành Thảm Đỏ" cho chương trình Công Ty Bảo Trợ.
 • Trong năm 2012 Hiệp Hội Quận Quốc Gia trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng Thành Công cho video huấn luyện nhân viên phòng phiếu.
 • Trong năm 2012 Học Viên Nghệ Thuật Thị Giác trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Giải Thưởng Cơ Cấu Truyền Đạt cho video huấn luyện nhân viên phòng phiếu mới.

 • Trong năm 2011 Hiệp Hội Quận Quốc Gia trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng Thành Công cho chương trình Học Viện Bầu Cử.

 • Trong năm 2011 Hiệp Hội Quận Quốc Gia trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng Thành Công cho Trang Mạng Bầu Cử của Quân Nhân và Những Người Sống Ngoài Nước.

 • Trong năm 2011 Hiệp Hội Quận Quốc Gia trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng Thành Công cho lối cách làm việc Tiết Kiệm Tiền của Người Đống Thuế trong Thời Gian Khó Khăn.

 • Trong năm 2011 Hiệp Hội Quận Quốc Gia trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng Thành Công cho chương trình Poll Worker PASS.

 • Trong năm 2010 Hiệp Hội Viên Chức Bầu Cử Quốc Gia công nhận chương trình Poll Worker PASS của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange là chương trình bầu cử tốt nhất trong nước - công nhận trao tặng "Giải Thưởng Dân Chủ".

 • Trong năm 2010 Hiệp Hội Quận Quốc Gia trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng Thành Công cho chương trình Thông Tin Cử Tri Trên Mạng.

 • Trong năm 2010 Hiệp Hội Quận Quốc Gia trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng Thành Công cho chương trình Công Ty Bảo Trợ Bầu Cử.

 • Trong năm 2009 Hiệp Hội Quận Tiểu Bang California trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng Xứng Đáng Giải Thưởng Thử Thách cho chương trình Công Ty Bảo Trợ Bầu Cử.

 • Trong năm 2009 Hiệp Hội Quận Tiểu Bang California trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng Đề Cập Vinh Dự Giải Thưởng Thử Thách cho chương trình Đội Phân Phối Nhân Sự Nhanh Chóng trong Ngày Bầu Cử.

 • Trong năm 2009 Hiệp Hội Tiếp Thị và Giao Thông Thành Phố-Quận trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng Xuất Sắc cho video Huấn Luyện Nhân Viên Phòng Phiếu.

 • Trong năm 2009 Hiệp Hội Chính Quyền Số Thức trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri với Giải Thưởng Thành Công cho chương trình trên mạng Stay Connected.

 • Trong năm 2008 Thanh Tra Viên Tiểu Bang California làm nổi bật Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange trong bản báo cáo Ban Thanh Tra Tiểu Ban của họ là một quận với thực hành Nhân Viên Phòng Phiếu tốt nhất.

 • Trong năm 2008 Hiệp Hội Quận Tiểu Bang California trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng Đề Cập Vinh Dự Giải Thưởng Thử Thách cho chương trình Học Sinh Bầu Cử MyBallot.

 • Trong năm 2007 Hiệp Hội Quận Tiểu Bang California trao tặng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Thưởng Đề Cập Vinh Dự Giải Thưởng Thử Thách cho chương trình Hợp Tác với Chánh Lục Sự Thành Phố.