Nhân Viên của Chúng Tôi

Sở Ghi Danh Cử Tri có trách nhiệm tổ chức những kỳ bầu cử tại Quận Orange, phạm vi quyền hạn bầu cử lớn nhất thứ năm trong Hoa Kỳ với 1.6 triệu cử tri ghi danh. Chúng tôi là một cơ quan Quận, nhận được tiền trợ giúp từ Tổng Ngân Quỹ của Quận và tiền trả định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và phạm vi quyền hạn địa phương. Ban nhân viên của Sở Ghi Danh Cử Tri gồm có 49 nhân viên toàn thời gian, nhiều Nhân Viên Trợ Giúp Bầu Cử (nhân viên tạm thời và bán thời gian), và hàng ngàn tình nguyện viên đại diện cho sự quang phổ bao la của dân số Quận Orange. Văn phòng đã tổ chức nhiều kỳ bầu cử trong một thời gian ngắn hơn bất cứ thời gian khác từ khi Quận đã được thành lập vào năm 1889. Chúng tôi có trách nhiệm với tất cả thành phần của việc quản lý bầu cử, bao gồm ghi danh cử tri, tuyển chọn phòng phiếu và nhân viên phòng phiếu, tạo ra lá phiếu, làm an toàn hệ thống bầu cử, điều hành lá phiếu và kiểm phiếu bầu, tiếp ngoại và giáo dục cộng đồng, và dịch vụ cho ứng cử viên như đệ trình ứng cử viên và tài chính cho cuộc vận động.

Nhân viên của chúng tôi cống hiến vào việc đưa ra những kỳ bầu cử có chất lượng và hiểu rõ tầm quan trọng của văn hóa phục vụ khách hàng, các tầm cao của sự kiểm soát chất lượng và đam mê trong việc tổ chức những kỳ bầu cử công bằng và đúng đắn. Chúng tôi giữ tập trung đến việc một nền văn hóa mạnh mẽ là trách nhiệm của mọi nhân viên, bất kể chức vụ của họ là gì. Một nền văn hóa cần sự hỗ trợ từ Sự Lãnh Đạo và Nhân Viên ở Tuyến Đầu. Nếu không có sự hỗ trợ đó sẽ không thể giữ vững được.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange hãnh diện về việc là thành viên lãnh đạo trong cộng đồng bầu cử quốc tế và quốc gia. Chúng tôi làm việc lên tục để đổi mới và tạo ra những cách làm mới mẻ và tốt hơn để phục vụ công chúng. Chúng tôi coi trọng sự sáng tạo, độc đáo, sáng kiến, và có một nền cống hiến mạnh mẽ vào sự phục vụ khách hàng.