Sứ Mệnh

"Cung cấp dịch vụ bầu cử cho các công dân Quận Orange để bảo đảm sự tiếp cận bình đẳng đến quá trình bầu cử, bảo vệ sự liêm chính của những lá phiếu, và duy trì quá trình trong suốt, chính xác và công bằng."

- Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange