Sự Lãnh Đạo

Chúng tôi tin rằng sự lãnh đạo là nhân tố đơn độc lớn nhất cho sự thành công trong thành tích xuất sắc, vốn là một viên đá đặt nền của những hoạt động chúng tôi. Sứ mệnh chính của chúng tôi là tổ chức những kỳ bầu cử và quản lý những việc liên quan đến bầu cử trong một cách công bằng và đúng đắn. Những nhà lãnh đạo của chúng tôi tập trung vào không chỉ là việc xuất bản kết quả, mà là xuất bản những kết quả trong một cách đúng đắn và cư xử theo những tiêu chuẩn của chúng tôi. Những tiêu chuẩn này gồm có cảm xúc mạnh mẽ, đạo đức làm việc, sự cam kết và tính cách có trách nhiệm.

Mỗi người quản lý của chúng tôi có trách nhiệm cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất, tạo ra một môi trường làm việc cởi mở và có tính cách góp phần (vốn tìm những sự thay đổi tích cực), trao tặng sự sáng kiến và cung cấp phù hợp những dịch vụ bầu cử cao cấp cho công dân của Quận Orange. Đội quản lý cao cấp của Sở Ghi Danh Cử Tri báo cáo đến Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri