Những Hoạt Động Bầu Cử

Như quý vị có thể hình dung, cần có một số việc làm to lớn để điều khiển Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, phạm vi quyền hạn bầu cử lớn nhất hàng thứ năm trong nước. Những Hoạt Động Bầu Cử của chúng tôi là ngay trong trung tâm của mọi việc. Những Hoạt Động Bầu Cử là vai trò lớn trong việc làm quyết định chiến lược và chiến thuật mà giúp chúng tôi tiếp tục và có thể tổ chức những kỳ bầu cử công bằng và đúng đắn.

Với hơn 1,000,000 phiếu bầu, 10,000 nhân viên phòng phiếu tuyển chọn, 1,300 phòng phiếu hoạt động, 11,000 quầy phiếu được phân phối, 650,000 phiếu bầu-bằng-thư được in ra, gửi đi và tiến hành, và 1.6 triệu tập phiếu bầu mẫu xuất bản và gửi đến - tất cả mọi việc này xảy ra trong mỗi kỳ bầu cử khắp quận, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Nhiều nhân tố có thể phá vỡ những hoạt động của chúng tôi nhưng chúng tôi có nhiều đội sẵn sàng làm bảo đảm sự kinh nghiệm trôi chảy cho các cử tri. Một thí dụ là Đội Phân Phối Nhanh Chóng (RDT) riêng biệt của chúng tôi và những hoạt động trung tâm giải quyết khẩn trương của chúng tôi. Chúng tôi có hơn 300 người khắp Quận trong kỳ bầu cử - mỗi một người làm việc để giữ phòng phiếu mở và cử tr bỏ phiếu. Trong 300 người tận tâm này are đội RDT ưu tú của chúng tôi - như đội phụ giúp y tế mà có thể gửi ra để giải quyết những vấn đề phức tạp nhất trong phòng phiếu. Đội trung tâm giải quyết khẩn trương của chúng tôi quan sát những bước đi của họ bằng cách dùng cùng kỹ thuật mà Sở Cảnh Sát Quận Orange dùng để theo dõi những việc chất pháp.

Đội đặc biệt này là chỉ một thí dụ của một đội Hoạt Động Bầu Cử lớn lao của chúng tôi mà giúp giữ những hoạt động của chúng tôi trải qua trôi chảy. Những đội của chúng tôi làm việc suốt ngày và đêm trong những kỳ bầu cử để bảo đảm rằng tất cả cử tri có thể bỏ phiếu của họ và biết rằng phiếu của họ được đảm bảo và đếm đúng giờ.