Quản Lý Tài Nguyên Nhân Viên

Aircraft

Huấn luyện Quản Lý Tài Nguyên Nhân Viên (hoặc Buồng Lái) (CRM) khởi đầu từ xưởng NASA vào năm 1979 nhằm tập trung cải thiện an toàn hàng không. Sự nghiên cứu của NASA trình bày tại cuộc họp này cho thấy rằng lý do chính của nhiều tai nạn hàng không là vì sự sai sót của người, và những vấn đề chính là sự thất bại giao thiệp giữa cá nhân với nhau, sự lãnh đạo, và việc làm quyết định trong buồng lái.

Southwest Airlines LogoHuấn luyện CRM bao gồm hàng loại của kiến thức, kỹ năng và quan điểm gồm có thông tin, nhận thức bối cảnh, giải quyết vấn đề, làm quyết định, và sự làm việc chung; cùng với mỗi tiểu kỷ luật mà mỗi một phạm vi bao gồm.

Tại sao chúng dùng hệ thống thuật về hàng không để sản xuất kết quả bầu cử? Ở Sở Ghi Danh Cử Tri CRM có thể được định nghĩa là một hệ thống quản lý mà dùng điều kiện thuận lợi nhất của tất cả tài nguyền có sẵn - thiết bị, thủ tục và nhân viên - để xúc tiến phẩm chất, bảo đảm sự chính xác và nâng cao hiệu suất của những hoạt động bầu cử.

CRM ở Sở Ghi Danh Cử Tri không liên quan nhiều với kiến thức và kỹ năng kỹ thuật để sản xuất kết quả bầu cư nhưng với kỹ năng nhận thức và giao thiệp giữa các cá nhân cần thiết để quản lý những hoạt động trong một hệ thống bầu cử trật tự. Trong văn cảnh này, kỹ năng nhận thức được định nghĩa là những tiến trình tâm lý dùng để đạt được và duy trì nhận thức bối cảnh, giải quyết vấn đề và làm quyết định. Kỹ năng giao thiệp giữa các cá nhân được xem là truyền đạt thông tin và hàng loại hoạt động hành vi liên quan đến sự làm việc chung. 

NTSB LogoTrong hàng không, cũng như trong những hoạt động bầu cử, những phần kỹ năng thường lấn lối với nhau, và họ cũng lấn lối với những kỹ năng kỹ thuật cần thiết.

Huấn luyện CRM, đòi hỏi bởi Hội Đồng Hành Chánh Hàng Không Liên Bang cho nhân viên hàng không, đã từng nâng cao và phát triển bởi những công ty hàng không lớn và hàng không quân sự khắp thế giới. Huấn luyện CRM được mở rộng và bây giờ được dùng trong những bệnh viện, nhà máy tinh chế dầu và tàu chuyên chở hải quân. Southwest Airlines và Hội Đồng Bộ Giao Thông Vận Tải An Toàn Quốc Gia đã tham dự vào những hội nghị huấn luyện CRM của chúng tôi. Chúng tôi đã có thể kết hợp cùng nhiều thực hành được dùng bởi những tổ chức này. Chúng tôi là cơ quan Quận đầu tiên và văn phòng bầu cử đầu tiên trong Hoa Kỳ mà dùng kỹ thuật quản lý đơn nhất này.